Деякі питання щодо впровадження зарубіжного досвіду країн НАТО з питань професійної підготовки "універсального бійця" для всіх військово-облікових спеціальностей Збройних сил України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Морська безпека та оборона
Анотація
Метою статті є аналіз стандартів Північноатлантичного альянсу (далі – НАТО) в оборонній сфері на прикладі індивідуальної фахової підготовки Корпусу морської піхоти Сполучених Штатів Америки як універсального чинника фізичної, психологічної та тактичної підготовки Збройних сил України (далі – ЗСУ) та воєнізованих підрозділів системи МВС України. Автори зазначають, що в існуючій системі стандартів НАТО в оборонній сфері найбільш вагоме місце займають саме стандарти фахової підготовки для всіх облікових спеціальностей видів військ Збройних сил України. Актуальність статті полягає у тому, що глобалізація військової агресії рф, що супроводжується чисельними жертвами серед цивільного населення, руйнуванням інфраструктури, наслідками якої стають техногенні екологічні катастрофи (як, наприклад, підрив Каховської ГЕС), викликає гостру необхідність в отримані від країн-союзниць Євросоюзу та членів НАТО не тільки фінансової підтримки, постачання сучасної військової техніки для ЗСУ, а й упровадження сучасних технологій та методик дієвої і швидкої підготовки військовослужбовців ЗСУ у складних умовах воєнного стану. У цьому сенсі стандарти країн-союзниць НАТО у сфері підготовки кадрів для органів військового управління, а також фахової, фізичної, психологічної та тактичної підготовки особового складу ЗСУ передбачають реформування сучасної освіти у сфері оборони в межах програм: – DEEP (Defence Education Enhancement Programme); – НАТО (MDMP) тощо. На підставі аналізу експертів у сфері адаптації стандартів НАТО до українських реалій найбільш дієвими засобами навчання у сфері оборони є: – проходження «Курсів лідерства вищого рівня» (за класифікацією: L-2 – тактичний рівень, L-3 – оперативний рівень, L-4 – стратегічний рівень); – індивідуальні курси базової військової підготовки облікових спеціальностей ЗСУ; – проведення сумісних із країнами-союзниками та членами НАТО тактичних занять тощо. У сучасних умовах визначення стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в НАТО Міністерство оборони України сумісно з уповноваженими інституціями НАТО (як, наприклад, Офісом НАТО зі стандартизації) узгоджують приписи STANAG або STANREC у сфері військової освіти, професійної військової підготовки з метою нарощування боєздатності ЗСУ на шляху до проведення контрнаступу зі звільнення нашої країни від держави-агресора рф. The purpose of the article is to analyze the standards of the North Atlantic Alliance (hereinafter referred to as NATO) in the defense sphere on the example of individual professional training of the United States Marine Corps as a universal factor of physical, psychological and tactical training of the Armed Forces of Ukraine (hereinafter referred to as AFU) and paramilitary units of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. The authors note that in the existing system of NATO standards in the defense sector, the most important place is occupied by the standards of professional training for all accounting specialties of the Armed Forces of Ukraine. The relevance of the article is that the globalization of Russia’s military aggression, accompanied by numerous civilian casualties, destruction of infrastructure, resulting in man-made environmental disasters (such as the explosion of the Kakhovka hydroelectric power station), causes an urgent need to receive from the EU and NATO member states not only financial support, supply of modern military equipment for the Armed Forces, but also the introduction of modern technologies and methods of effective and rapid training of the Armed Forces in difficult war conditions. In this sense, the standards of NATO allies in the field of training for military command and control, as well as professional, physical, psychological and tactical training of the Armed Forces personnel, provide for the reform of modern defense education within the framework of programs: DEEP (Defense Education Enhancement Program); NATO (MDMP), etc. Based on the analysis of experts in the field of adaptation of NATO standards to Ukrainian realities, the most effective means of defense education are completion of the “Higher Level Leadership Courses” (by classification: L-2 – tactical level, L-3 – operational level, L-4 – strategic level); individual courses of basic military training for accounting specialties of the Armed Forces of Ukraine; joint tactical exercises with allied and NATO countries, etc. In the current conditions of determining Ukraine’s strategic course towards full membership in NATO, the Ministry of Defense of Ukraine, together with authorized NATO institutions (such as the NATO Standardization Office), coordinate the STANAG or STANREC prescriptions in the field of military education, professional military training, in order to increase the combat capability of the Armed Forces of Ukraine on the way to conducting a counter-offensive to liberate our country from the aggressor state of Russia.
Опис
Ключові слова
стандарти НАТО, морська піхота, тактика, збройний конфлікт, універсальний боєць, некомфортність, психологічна підготовка, Збройні сили України, страйкбол. NATO standards, marines, tactics, armed conflict, universal fighter, discomfort, psychological training, Armed Forces of Ukraine, airsoft.
Бібліографічний опис
Косаревська, О., Хілобок, Д. Деякі питання щодо впровадження зарубіжного досвіду країн НАТО з питань професійної підготовки "універсального бійця" для всіх військово-облікових спеціальностей Збройних сил України. Морська безпека та оборона. 2023. № 2. С. 99-108.