Поняття та моделі безпеки людини в українському та міжнародному юридичному полі: теоретико-правовий аналіз

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті проаналізовано поняття «безпека людини» та моделі безпеки людини (міжнародної та української), узагальнено їх критерії та запропоновано авторське бачення складу поняття «безпека людини», яке базується на трьох основних елементах. Доводиться та підкреслюється помилковість і недопустимість тенденції ототожнювати поняття «безпека людини» і «безпека держави», яка окреслилась останнім часом у нормативному полі. Методологічний комплекс, який застосовувався під час роботи з матеріалами, представлено діалектичним, аналітичним, історичним, компаративістським методами. У фіналі статті, під час підготовки висновків, застосовувались індуктивний та дедуктивний методи мислення. Наукова новизна виявляється в пропозиції та аргументації авторки щодо актуальності розробки концепції безпеки людини (особи) в Україні, яка повністю узгоджується з міжнародною людиноцентрованою моделлю «human security» та має доповнювати концепцію національної безпеки нашої держави, розвиватись паралельно з нею, слугувати системою стримувань та противаг щодо першої. Після аналізу двох моделей безпеки людини пропонується виокремити три базові (ядерні) елементи, які становлять безпеку людини, як-от: 1) фізична та психологічна безпека людини (безпека тіла: фізичне і психологічне здоров’я); 2) позитивний зв’язок з іншими (гарантоване отримання допомоги); 3) повага до свободи реалізації (свобода вибору самореалізації). Поняття «безпека людини» є досить складним для аналізу та вироблення правової дефініції, зважаючи на об’ємний суб’єктивний компонент: ступінь своєї безпеки кожна людина може визначати по-різному. Однак є впевненість, що розробити і дефініцію, і критерії оцінки ступеня безпеки людини в Україні можливо і потрібно. На підставі здійсненого в статті наукового аналізу сформульовано пропозицію будувати визначення поняття «безпека людини» на фундаменті потреб сучасних людей, важливість та актуальність яких установлено під час практичного дослідження, проведеного в Україні у 2020 році. The article provides a substantive analysis of the concept “human security” and models of safety of people (international and Ukrainian), summarizes their criteria and suggests the author’s understanding of the concept “human security”, which is based on three core elements. It is given and confirmed the peculiarity and inadmissibility of the tendency to separate the concepts of “human security” and “state security”, which has been outlined in the normative field lately. The methodological complex, which was used during the work with materials, is represented by dialectical, analytical, historical, comparative methods. In the end of the article, during the preparation of conclusions, inductive and deductive methods of thought were used. Scientific novelty is revealed in the author’s suggestions and arguments for the relevance of developing the concept of human (person’s) security in Ukraine, which is fully compatible with the international human-centered model of “human security” and should complement the concept of national security of our state, develop in parallel with it, serve as a system of checks and balances in relation to the first. After analyzing the two models of human security, it is proposed to identify three basic (core) elements that make up human security, follows: 1) physical and psychological security of person (body security: physical and psychological health); 2) positive connection with others (guaranteed help); 3) respect for freedom of realization (the freedom of choice of self-realization). The concept of “human security” is quite difficult to analyze and create a legal definition, due to the extensive subjective component: the degree of personal security of each person can be determined differently. However, there is confidence that it is possible and necessary to develop both a definition and criteria for assessing the level of human security in Ukraine. Based on the scientific analysis in the article there is a proposition to define the notion “human security” on the basis of the needs of modern people, the importance and relevance of which was established during the practical research conducted in Ukraine in 2020.
Опис
Ключові слова
безпека, безпека людини, «human security», національна безпека, моделі безпеки людини, права людини, : security, human security, national security, human security models, human rights.
Бібліографічний опис
Борисова О.О. Поняття та моделі безпеки людини в українському та міжнародному юридичному полі: теоретико-правовий аналіз // Юридичний науковий електронний журнал.- 2022. - № 2. - С. 10-15.