Міжнародне право

Анотація
Розроблений навчально-методичний комплекс відображає сутність міжнародного права як навчальної дисципліни, що дає можливість студентам вивчити основні напрями та форми співробітництва держав на міжнародній арені, здійснити порівняльний аналіз основних міжнародно-правових інститутів міжнародного права, а також зосередити свою увагу на найбільш актуальних питаннях, що виникають в процесі міжнародного спілкування. Навчальний матеріал у посібнику наочно представлений у вигляді схем, висвітлені основні питання доктрини міжнародного права, наведені приклади, вироблений творчий підхід до організації самостійної роботи студентів. Методика викладання навчальної дисципліни «Міжнародне право» має на меті формування особистісного ставлення студентів до її проблем на основі вивчення та аналізу навчальної і наукової літератури. Курс семінарських занять розрахований як на вивчення і закріплення теоретичного матеріалу, отриманого під час лекційних занять, так і на самостійну роботу студентів. Укладачі при підготовці даного навчально-методичного посібника не ставили за мету замінити існуючі підручники, де матеріал подається найбільш повно, але сподіваються, що представлене видання стане у нагоді в оволодінні матеріалом навчальної дисципліни. Особливо корисним стане використання даного навчально-методичного посібника при підготовці до семінарських занять. Видання розраховане на студентів, проте може бути корисним для аспірантів, ад’юнктів та викладачів. The developed educational and methodical complex reflects the essence of international law as academic discipline, which allows students to learn the main directions and forms cooperation of states in the international arena, to carry out a comparative analysis of the main international legal institutes of international law, and focus on the most topical issues that arise in the process of international communication. Training material in The manual is clearly presented in the form of diagrams, highlights the main issues of the doctrine international law, examples are given, a creative approach to the organization of independent student work. The method of teaching the discipline "International Law" aims to form personal attitude of students to its problems based on the study and analysis of educational and scientific literature. The course of seminars is designed for both study and consolidation theoretical material obtained during lectures and independent work students. The compilers did not set a goal in preparing this textbook replace existing textbooks where the material is presented most fully, but hopefully the presented edition will be useful in mastering the material of the discipline. Especially it will be useful to use this manual in preparation for seminars. The publication is intended for students, but can be useful for graduate students, associate professors and teachers.
Опис
Ключові слова
навчальна дисципліна, міжнародне право, суб'єкти, відповідальність, міжнародне співробітництво, боротьба зі злочинністю, academic discipline, international law, subjects, responsibility, international cooperation, fight against crime
Бібліографічний опис
Міжнародне право : навч.-метод. пос. для студентів юридичного факультету / уклад. К. Ю. Фіщенко, В. Х. Ярмакі, М. К. Гопич — Одеса : ОДУВС, 2015. — 286 с.