ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБАЦІЇ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2022-10-31
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Нині діючому законодавству України не вистачає системних норм щодо роботи з дітьми у конфлікті з законом, яка б базувалася на концепції відновного правосуддя, створення умов для швидкої реінтеграції неповнолітньої особи до суспільства, а також щодо ефективної діяльності усіх суб'єктів юстиції стосовно дітей із запобігання перебуванню дитини у групі ризику та правопорушенням у дитячому середовищі. Наразі у багатьох країнах сформувалися й успішно функціонують різноманітні за формами системи ювенальної юстиції. За загальним правилом вони діють на підставі окремих законодавчих актів, які визначають гарантії дотримання прав та найкращих інтересів неповнолітньої особи під час здійснення правосуддя, особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх, правове регулювання профілактики правопорушень тощо. Currently, the current legislation of Ukraine lacks systemic norms regarding work with children in conflict with the law, which would be based on the concept of restorative justice, creating conditions for the rapid reintegration of a minor into society, as well as regarding the effective activity of all subjects of justice in relation to children to prevent stay of a child at risk and delinquency in the children's environment. At present, various forms of juvenile justice systems have been formed and are successfully functioning in many countries. As a general rule, they act on the basis of separate legislative acts, which determine the guarantees of observing the rights and best interests of a minor during the administration of justice, the specifics of criminal proceedings against minors, legal regulation of crime prevention, etc.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Конопельський, В. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБАЦІЇ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові д емократич- ної правової держави: матеріали XΙV міжнар. наук.-практ. інтернет- конф., м. Одеса, 31 жовтня 2022 р. Одеса: ОДУВС, 2022. 174 с. С.58-61.