ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПРАВОВОГО НІГІЛІЗМУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-03-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На думку авторів, причин культурної та правової відсталості українського народу багато. Вони глибоко вкоренилися як в особливостях його історії, так і в формуванні національного характеру. Слід зазначити, що перераховані негативні якості українського народу не унікальні, вони притаманні багатьом іншим народам, в тому числі й європейським. Різниця лише в тому, що наш народ не вміє, а швидше за все, і не хоче мати таку владу, яка тримала б його в жорстких рамках законності і правопорядку. Порядку немає не тільки тому, що верхи не можуть його встановити, але і тому, що низи його не хо- чуть. Суспільство в силу колосальної цивілізаційної відсталості ще не сприймає всіх переваг того, що не- обов'язково бити людину по голові для сприйняття нею навичок пристойності – щоб не крав, не зловжи- вав, дотримувався всіх встановлених державою правил поведінки і т.д. Головною ідеєю розвитку української держави, як і інших успішних багатонаціональних держав, має бути побудова правової, культурної, економічно розвиненої держави, де людині буде комфортно жити не- залежно від того, якою мовою вона розмовляє і яку релігію сповідує, який начальник нею командує, де править закон, а де начальник. Саме на досягнення цих цінностей потрібно консолідувати суспільство. Його об'єднання має ґрунтува- тися на повазі прав кожної людини, на забезпеченні високої культури поведінки людей, законності і пра- вопорядку, на повазі до закону як фундаменту кожної держави, на підйомі економіки країни. Суворе дотримання закону всіма членами суспільства – це основа загального успіху та успіху кожного. У цивілізованому світі знають: там, де не панує закон – там хаос і безлад, там бідність і безправ'я. According to the authors, there are many reasons for the cultural and legal backwardness of the Ukrainian people. They are deeply rooted both in the peculiarities of its history and in the formation of the national character. It should be noted that the listed negative qualities of the Ukrainian people are not unique, they are characteristic of many other peoples, including European ones. The only difference is that our people cannot, and most likely, do not want to have such power that would keep them within the strict framework of legality and law and order. There is no order not only because the top cannot establish it, but also because the bottom does not want it. Due to the colossal civilizational backwardness, society does not yet perceive all the advantages of the fact that it is not necessary to beat a person on the head in order for him to learn the skills of decency - so that he does not steal, abuse, observe all the rules of behavior established by the state, etc. The main idea of ​​the development of the Ukrainian state, like other successful multinational states, should be the construction of a legal, cultural, economically developed state, where a person will live comfortably regardless of what language he speaks and what religion he professes, which chief commands him, where the law rules , and where is the boss? Society needs to be consolidated to achieve these values. Its association should be based on respect for the rights of every person, on ensuring a high culture of human behavior, legality and law and order, on respect for the law as the foundation of every state, on the rise of the country's economy. Strict adherence to the law by all members of society is the basis of everyone's overall success and success. In the civilized world, they know that where the law does not rule, there is chaos and disorder, there is poverty and lawlessness.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Вайда Т.С., Кузнєцов О.І. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПРАВОВОГО НІГІЛІЗМУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали Х міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 30 березня 2018 р. — Одесса: ОДУВС, 2018. — 282 с. С. 24-26.