Reflection of personality self-organization of future police employees as a condition for the development of psychological resilience

Анотація
In the Chapter 5, the process of reflection of self-organization as a way of personal organization of the life of future police officers is studied, which will contribute to the development of psychological resilience through the implementation of psychological training methods. The indicators of testometric aggressiveness of police officers are specified; interrelations of testometric and behavioral aggressiveness of police officers are revealed; the factors of manifestation of stress and post-stress response, the behavior of future police officers in the process of performing psycho-training exercises are determined; the principles of psychological assistance are determined in order to restore psychological resources in the aspect of preparation for the professional activities of law enforcement officers; the directions of professional and psychological training of future police officers are determined in terms of developing their resilience. У розділі 5 досліджено процес рефлексії самоорганізації як способу особистісної організації життєдіяльності майбутніх працівників поліції, що сприятиме розвитку психологічної резільєнтності шляхом впровадження психологічних тренінгових методик. Конкретизовано показники тестометричної агресивності працівників поліції; виявлено взаємозв’язки тестометричної та поведінкової агресивності працівників поліції; визначено чинники прояву стресового та постстресового реагування, поведінки майбутніх працівників поліції в процесі виконання психотренінгових вправ; визначено принципи психологічної допомоги з метою відновлення психологічних ресурсів в аспекті підготовки до професійної діяльності правоохоронців; окреслено напрями професійно-психологічної підготовки майбутніх працівників поліції в аспекті розвитку їхньої резільєнтності.
Опис
Ключові слова
Behavioral diagnostics, psychological training, narrative, psychological resources, situations, traumatic events, resilience., Поведінкова діагностика, психологічний тренінг, наратив, психологічні ресурси, ситуації, травматичні події, стійкість.
Бібліографічний опис
Shvets, D., Yevdokimova, O., Larionov, S. (2023). Reflection of personality self-organization of future police employees as a condition for the development of psychological resilience. Quality parameters of higher education officers of the National Police in the conditions of imperative human-scale values. Kharkiv: PC TECHNOLOGY CENTER, 174–199. doi: https://doi.org/10.15587/978-617-7319-67-1.ch5
Зібрання