ЩОРІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ПОСТІЙНОГО ТА ЗМІННОГО СКЛАДУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ МВС УКРАЇНИ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ЇХ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ І ЗДОРОВ’Я

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
У статті на основі аналізу соціально-економічних факторів громадсько-політично- го життя української держави в сучасних умовах з урахуванням фактичної окупації сусідньою країною-агресором окремих територій на півдні та сході країни визначено актуальність і підтверджено доцільність запровадження щорічного тестування фі- зичної підготовленості населення України як однієї з умов забезпечення її (держави) обороноспроможності, підтримання належного правопорядку в суспільстві шляхом здійснення моніторингу за рівнем фізичної підготовки фахівців-правоохоронців, майбутніх юристів та інших працездатних верств суспільства. У роботі обґрунтована методика оцінювання фізичної підготовленості курсан- тів, студентів і постійного складу ЗВО під час проведення їх щорічного тестування (на прикладі відокремленого відомчого навчального закладу МВС України). Ос- новними її (методики) компонентами є конкретизація необхідних організацій- но-управлінських вимог до порядку проведення масового заходу та дотримання нормативних (спеціальних) педагогічних умов, що характеризують експеримен- тальну базу дослідження й забезпечують успішність тестування як констатуваль- ного експерименту. До організаційно-управлінських вимог зараховано такі: 1) розроблення організа- ційно-розпорядчого документа щодо належної підготовки та здійснення чіткого оці- нювання фізичної підготовленості постійного й змінного складу ЗВО; 2) створення та затвердження складу комісії з організації та проведення передбачених заходів; 3) ви- значення періоду часу, протягом якого здійснюватиметься тестування з фізичної підготовки; 4) уточнення місця виконання окремих нормативів; 5) конкретизація часу проведення тестування згідно з узгодженим графіком стосовно кожного на- вчального підрозділу (взводу, групи); 6) підведення підсумків тестування, формуван- ня й узагальнення висновків, надання пропозицій щодо покращення стану фізичної підготовки у ЗВО. До нормативних (спеціальних) педагогічних умов проведення щорічного оціню- вання фізичної підготовленості постійного та змінного складу ЗВО зараховано низ- ку елементів: 1) виконання учасниками з урахуванням їхньої статі й віку комплек- су передбачених тестів і нормативів для інтегрованого визначення загального рівня фізичної підготовки кожного; 2) проведення цільового інструктажу з контингентом учасників масового заходу, котрі складатимуть нормативи; 3) уточнення кількості експериментальних груп і їх чисельності; 4) урахування стану здоров’я учасників тес- тування та їх бажання (для осіб, із якими не проводяться заняття з фізичного вихован- ня згідно з навчальним планом); 5) формування підсумкової оцінки рівня фізичної підготовленості кожного учасника та визначення узагальненого рівня з тестованих якостей щодо навчального підрозділу (закладу) загалом. За підсумковими результатами складання нормативів усіма категоріями учасників ЗВО впродовж визначеного терміну тестування нами встановлено домінування до- статнього рівня фізичної підготовленості постійного та змінного складу Херсонського факультету (становить 61,8% від загальної кількості осіб, які оцінювалися у 2017 році, та 56,2% − відповідно у 2018 році). З метою подальшого вдосконалення фізичної підготовленості постійного та змін- ного особового складу ЗВО запропоновано такі організаційно-педагогічні підходи та заходи: 1) активізувати залучення більшої кількості курсантів і студентів до участі в роботі спортивних секцій; 2) підвищувати мотивацію та відповідальне ставлення постійного атестованого складу (поліцейських) до відвідування занять із фізичної підготовки й тактики самозахисту в системі службової підготовки правоохоронців; 3) стимулювати кращих спортсменів навчального підрозділу, популяризувати їхні досягнення в ЗМІ; 4) приділяти ЗВО більшу увагу розвиткові матеріально-технічної бази для занять фізичною культурою та спортом; 5) як планувати і проводити систе- матичні змагання і самому навчальному закладі, так і сприяти участі його представ- ників у спортивних заходах різного рівня, що проводяться багатьма іншими суб’єкта- ми в галузі фізичної культури та спорту. In the article on the basis of analysis of socio-economic factors of public-political life of the Ukrainian state in modern terms, taking into account actual occupation by the nearby country-aggressor of some territories in the south and east of the country the relevance and feasibility of introducing annual testing of physical preparedness of population of Ukraine are certain as one of terms of providing of its (state) defensive capacity, maintenance of the proper law and order in a society by realization of monitoring of the level of physical training of future specialists and other able-bodied layers of society. The work substantiates the methodology for assessing the physical preparedness of cadets, students and permanent staff of the institution of higher education (hereinafter – IHE) in conducting their annual testing (on the example of a separate departmental educational institution of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine). Its main (method) components are the specification of the necessary organizationally-administrative requirements to the order of realization of mass measure and observance of normative (special) pedagogical terms which characterize the experimental base of research and provide testing success as a confirmatory experiment. To the organizationally-administrative requirements the following are attributed: 1) development of organizationally-prescriptive document on the proper preparation and implementation of a clear assessment of the physical preparedness of the permanent and variable staff of the IHE; 2) the creation and approval of the composition of the commission for the organization and conduction of the foreseen measures; 3) determination of the period of time during which the physical training test will be conducted; 4) clarification of a place of implementation of separate standards; 5) specifying the time of testing in accordance with the agreed schedule for each training unit (platoon, group); 6) summing up the testing, forming and summarizing the conclusions, providing suggestions for the improvement of the state of physical preparation in IHE. To the normative (special) pedagogical terms of realization of annual evaluation of physical preparedness of permanent and variable staff of the IHE the next elements are attributed: 1) implementation by participants of complex of the foreseen tests and norms taking into account their sex and age for integrated determination of general level of physical preparation of everybody; 2) conducting a target briefing with a contingent of participants in a mass event, who will pass standards; 3) clarification of amount of experimental groups and their quantity; 4) taking into account the state of health of participants of testing and their desire (for persons with whom there are no physical education classes according to the curriculum); 5) forming of final estimation of level of physical preparedness of every participant and definition of the generalized level of tested qualities in relation to the training unit (institution) as a whole. According to the final results of the drafting of standards by all categories of participants of the IHE during a certain period of testing, we have established the dominance of a sufficient level of physical preparedness of permanent and variable staff of the Kherson faculty (folds 61.8% from the general amount of persons who were estimated in 2017, and 56.2% − accordingly in 2018). With the purpose of further improvement of physical preparedness of permanent and variable staff of IHE the next organizationally-pedagogical approaches and measures are offered: 1) to activate bringing in of greater amount of cadets and students to participating in work of sporting sections; 2) to promote motivation and responsible attitude of the permanent attested staff (policemen) to attendance of physical education classes and tactic of self-defence in the system of official preparation of law enforcement officers; 3) to stimulate the best sportsmen of educational subdivision, to popularize their achievement in mass-media; 4) to spare greater attention of IHE to development of material and technical base for engaging in a physical culture and sport; 5) to plan and conduct systematic competitions both in educational establishment and to assist participating of its representatives in the sporting measures of different levels, which are conducted by many other subjects in the branch of physical culture and sport.
Опис
Ключові слова
фізичне виховання, державний контроль, тестування, курсанти і студенти, поліцейські, заклад вищої освіти, Міністерство внутрішніх справ, напрями вдосконалення фізичної підготовки., physical education, state control, testing, cadets and students, policemen, institution of higher education, Ministry of internal affairs, directions of improvement of physical preparation.
Бібліографічний опис
Вайда Т.С., Кузнєцов О.І. ЩОРІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ПОСТІЙНОГО ТА ЗМІННОГО СКЛАДУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ МВС УКРАЇНИ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ЇХ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ І ЗДОРОВ’Я. Юридичний бюлетень: наук. журн. / редкол.: О.Г. Предместніков та ін. – Одеса: ОДУВС, 2018. Вип. 8. С. 440 - 452.