ЩОДО ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ФУНКЦІЙ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ СЛУЖБОВОЇ ОСОБИ, ЯК СПЕЦІАЛЬНОГО СУБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
З метою подолання прогалин, з урахуванням необхідності повноти опису ознак складу злочину у поєднанні із стислістю та лаконічністю їх викладу, автором пропонується доповнити ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» наступним терміном: «службові повноваження – обсяг прав та обов’язків службової особи, якими вона наділяється, у зв’язку з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також організаційно-розпорядчих та/або адміністративно-господарських функцій в органах влади або у суб’єктів господарювання». In order to overcome the gaps, taking into account the need for a complete description of the elements of the crime in combination with the brevity and conciseness of their presentation, the author proposes to supplement Part 1 of Art. 1 of the Law of Ukraine "On the Prevention of Corruption" by the following term: "official powers - the scope of the rights and duties of an official with which he is assigned, in connection with the performance of the functions of the state or local self-government, as well as organizational and administrative and/or administrative economic functions in authorities or economic entities".
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Андрієшин В.В. ЩОДО ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ФУНКЦІЙ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ СЛУЖБОВОЇ ОСОБИ, ЯК СПЕЦІАЛЬНОГО СУБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 26 березня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 268 с.С. 211-213.