ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО В РАЗІ НАПАДУ СОБАКИ Й ОСНОВНІ ЗАХОДИ З НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛОМУ ВНАСЛІДОК УКУСУ ТВАРИНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
У статті акцентовано увагу на важливості забезпечення безпеки громадян і, зокрема, поліцейських при виконанні ними службових обов’язків з охорони громадського порядку у випадках нападу на них тварин (собаки). Розглянуто основні (загальні) правила для запобігання нападу псів на особу та спо- соби організації ефективної протидії їм, серед котрих: 1) належне ставлення до тва- рини; 2) уникнення агресивних рухів у бік собаки, приховування почуття страху та/ або хвилювання перед вороже налаштованим псом; 3) виключення втечі з місця події як провокація виникнення інстинкту нападу тварини ззаду; 4) оперативне викори- стання для оборони підручних предметів, захист передусім життєво важливих частин тіла (горло, обличчя). Виділено чотири групи собачої агресії внаслідок спричиненої поведінки тварини: 1) собаку нацьковує господар; 2) сприйняття твариною уявної загрози для її госпо- даря як реальної; 3) напад собаки на нейтральній території, котрий спровокований її роздратуванням від дії зовнішніх факторів; 4) собака скажений і кидається на все, що рухається. При організації особою свого захисту обґрунтовано необхідність урахування осо- бливостей небезпеки нападу собаки на людину (правоохоронця) залежно від напря- мів його здійснення (спереду чи ззаду), а також впливу ваги тварини на місце кон- такту з різними частинами тіла потерпілого. Підкреслено важливість у відбитті нападу собаки на людину визначення моменту атаки тварини, нанесення своєчасного сильного зустрічного удару тварині в груди або живіт і декілька додаткових ударів псу під дих, а також важким предметом по морді, носі, потилиці. Для ефективної протидії тваринам варто знати й уміти вплинути на життєво важливі точки собак, котрі будуть завдавати псу найбільшого болю. Застосу- вання інших способів фізичного впливу на собаку (перелом лап, ребер, виколювання очей тощо) хоч і викликають у тварини біль, але не завжди змусять її відступити (осо- бливо собак бійцівських порід). За наявності в працівника поліції часу на підготовку до несення служби з охорони громадського порядку, а також за наявності інформації щодо присутності собак на місці події корисними є оснащення правоохоронця такими засобами для протидії собакам, як: 1) «кайєнська суміш»; 2) ультразвуковий пристрій «Дейзер»; 3) електро- шокер; 4) газова зброя (револьвер); 5) перцевий балончик; 6) ліхтар MagLite. Розглянуто й охарактеризовано два основні види укусів собак − поверхневі та гли- бокі. Конкретизовано заходи забезпечення безпеки поліцейського від укусів пса, котрі сприятимуть мінімізації його наслідків для організму: 1) дотримання безпечної від- стані; 2) виклик фахівців екстреної медичної допомоги; 3) оперативна обробка рани; 4) зупинка кровотечі; 5) подолання психологічного шоку; 6) запобігання занесенню в рану інфекції; 7) профілактика сказу. The article emphasizes the importance of ensuring the safety of citizens and, in particular, police officers in the performance of their official duties in protecting public order in cases of attacks on them by animals (dogs). The basic (general) rules of preventing dogs’ attack on a person are considered and ways to organize effective counteraction to them, among which are: 1) proper attitude to the animal; 2) avoiding aggressive movements towards the dog, hiding feeling of fear and/or excitement in front of a hostile dog; 3) exclusion of escape from the place of event as a provocation of the instinct of the animal to attack from behind; 4) operative use for defense of improvised objects, protection of primarily vital parts of the body (throat, face). There are four groups of dog aggression due to the caused behavior of the animal: 1) the dog is harassed by the owner; 2) the animal's perception of an imaginary threat to its owner as real; 3) an attack of a dog on a neutral territory, which is provoked by its irritation from the action of external factors; 4) the dog is rabid and rushes at anything that moves. When a person organizes his defense, the necessity to take into account the peculiarities of the danger of a dog attack on a person (law enforcement officer) depending on the directions of its implementation (front or back), as well as the effect of the animal's weight on the point of contact with various parts of the victim's body is substantiated. The importance of determining the moment of the animal's attack aspects in repelling a dog's attack on a person are determining, applying a timely strong blow to the animal's chest or abdomen and several additional blows to the dog's breath, as well as a heavy object on the snout, nose and nape. For effective counteraction on animals, it is important to know and be able to influence the vital points of dogs that will cause the dog the most pain. The use of other methods of physical impact on the dog (fracture of paws, ribs, piercing of eyes, etc.) although cause animal pain, but not always force it to retreat (especially dogs of fighting breeds). If the police officer has time to prepare for the public order service, as well as if there is information about the presence of dogs at the scene, it is useful to equip the police officer with such means of counteraction dogs as: 1) “cayenne mixture”; 2) ultrasonic device “Daisy”; 3) stun gun; 4) gas weapon (revolver); 5) pepper spray; 6) MagLite lantern. Two main types of dog bites are considered and characterized - superficial and deep. Measures to ensure the safety of police officers from dog bites, which will promote minimization of its consequences for the body, are concretized: 1) maintaining a safe distance; 2) call emergency medical specialists; 3) surgical treatment of the wound; 4) stop bleeding; 5) overcoming of psychological shock; 6) prevention of infection in the wound; 7) rabies prevention.
Опис
Ключові слова
безпека життєдіяльності людини (поліцейського), громадський порядок і публічна безпека, правоохоронна діяльність, агресія собак, бездомні пси, форми прояву агресії, способи нападу тварин, травмуючі фактори, засоби захисту правоохоронця, види укусів пса, потерпілі особи, домедична допомога, алгоритми дій на місці події., safety of human life (police), public order and public safety, law enforcement activities, dogs’ aggression, stray dogs, forms of aggression, ways of attacking animals, traumatic factors, means of protection of the militiaman, types of dog bites, victims, premedical care, algorithms of action at the scene.
Бібліографічний опис
Вайда Т.С. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО В РАЗІ НАПАДУ СОБАКИ Й ОСНОВНІ ЗАХОДИ З НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛОМУ ВНАСЛІДОК УКУСУ ТВАРИНИ. Юридичний бюлетень: наук. журн. / редкол.: О.Г. Предместніков та ін. – Одеса: ОДУВС, 2021. Вип. 20. С. 93 - 104.