Теоретико-правові аспекти осмислення розвитку конституційного процесу в Україні: реалії сучасності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник ЛННІ ім. Е. О. Дідоренка
Анотація
У статті в теоретико-правовому аспекті висвітлено осмислення розвитку консти-туційного процесу в Україні, з огляду на виклики сучасності. Акцентовано увагу на науково-прикладних підходах трактування конституційного процесу, встановлення його проблемних сторін і, відповідно, визначення перспектив і напрямів удоскона-лення на нинішньому етапі діяльності суб’єктів конституційно-правових відносин із приводу реалізації їхніх конституційних прав та обов’язків, що складає рушійну силу стратегії розбудови національного конституціоналізму. Наголошено на винятковій ролі конституційного процесу як засобу демократизації сучасної України. Зосере-джено увагу на розвитку конституційного процесу в Україні та його науково-теоре-тичному забезпеченні, які пов’язані з практичним втіленням принципу пріоритету прав і свобод людини та громадянина як основи існування демократичної, правової та соціальної держави, де вихідною цінністю є саме людина. Вивчення тенденцій кон-ституційного процесу в Україні переконливо засвідчує, що наразі подальший розви-ток системи конституційно-правового регулювання в державі нерозривно пов’яза-ний із внесенням змін до Конституції як Основного Закону, які відносяться прак-тично всіх без винятку її частин, адже чинна Конституція нині носить перехідний характер. Зауважено, що сучасний конституційний процес має глибоко діалектич-ний характер у частині свого впливу на подальший розвиток суспільних відносин. Зазначено, що, з огляду на об’єктивний стан речей, існує нагальна потреба у виваже-ності та злагодженості роботи щодо напрацювання шляхів розвитку публічно-влад-них відносин в Україні на основі всебічного розуміння тих закономірностей і тенден-цій піднесення конституційного процесу, які характерні для тієї чи іншої держави. Підсумовано, що конституційний процес як такий, враховуючи його динамічний ха-рактер, у широкому розумінні слід розглядати крізь правовий супровід розвитку, вдосконалення, модернізації, трансформації тощо стосовно публічних структур дер-жави щодо ефективності регулювання публічно-владних відносин, які складають серцевину сучасної політики в Україні, де її Конституція як Основний Закон держави була та неодмінно залишатиметься визначальним фактором суспільно-політичного життя держави в рамках конституційно-правового поля задля забезпечення дієвості базових демократичних інститутів. The article highlights the theoretical and legal aspect of understanding the develop-ment of the constitutional process in Ukraine, taking into account the challenges of moder-nity. Attention is focused on scientific and applied approaches to the interpretation of the constitutional process, establishing its problematic aspects and, accordingly, determining the prospects and areas of improvement at the current stage of the activities of the subjects of constitutional and legal relations regarding the realization of their constitutional rights and duties, which is the driving force strategies for building national constitutionalism. The exceptional role of the constitutional process as a means of democratization of modern Ukraine is emphasized. Attention is focused on the development of the constitutional pro-cess in Ukraine and its scientific and theoretical support, which are connected with the prac-tical implementation of the principle of the priority of human and citizen rights and free-doms as the basis for the existence of a democratic, legal and social state, where the original value is the person himself. The study of the trends of the constitutional process in Ukraine convincingly proves that currently the further development of the system of constitutional and legal regulation in the country is inextricably linked with the introduction of changes to the Constitution as the Basic Law, which concern almost all of its parts without exception, because the current Constitution is of a transitional nature. It is emphasized that the modern constitutional process has a deeply dialectical character in terms of its influence on the fur-ther development of social relations. It is noted that, based on the objective state of affairs, there is an urgent need for prudence and coherence in working out ways of developing public-authority relations in Ukraine, based on a comprehensive understanding of those laws and tendencies of the rise of the constitutional process characteristic of one or another state. It is summarized that the constitutional process as such, taking into account its dy-namic nature, in a broad sense should be considered through the legal support of develop-ment, improvement, modernization, transformation, etc. in relation to the public structures of the state regarding the effectiveness of the regulation of public-authority relations, which make up the core of modern politics in Ukraine, where its Constitution as the Basic Law of the state was and will certainly remain a determining factor of the socio-political life of the state within the framework of the constitutional and legal field in order to ensure the effec-tiveness of basic democratic institutions.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Магновський, І. Теоретико-правові аспекти осмислення розвитку конституційного процесу в Україні: реалії сучасності. Вісник ЛННІ ім. Е. О. Дідоренка. 2023. Вип. 3 (103). С.13-23.