РЕФОРМУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ОСМИСЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Статтю присвячено дослідженню актуальних проблем реформування юридичної освіти в Україні. Обґрунтовано думку про необхідність реформування системи юридичної освіти в Україні в тісному взаємо- зв’язку з реформою всієї вищої школи. Проведено критичний аналіз проєкту Концепції розвитку юридичної освіти та законопроєкту «Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії» та акцентовано увагу на здобут- ках та прорахунках цих нормативно-правових доку- ментів. Досліджено основні напрями реформування юри- дичної освіти в Україні, зокрема такі як: запрова- дження Єдиного державного кваліфікаційного іспиту для випускників юридичних вищих навчальних закла- дів; посилення практичного складника юридичної освіти; впровадження наскрізної магістерської про- грами для майбутніх правників; відмова від підго- товки правників у закладах освіти зі специфічними умовами навчання; градація правничих професій на регульовані та нерегульовані види юридичної діяль- ності; гармонізація переліку галузей знань і спеці- альностей у частині співвідношення галузей знань «Право» та «Міжнародні відносини» та спеціальнос- тей «Право» і «Міжнародне право»; підвищення вимог до знання іноземної мови. Висловлено думку щодо необґрунтованості запро- вадження підготовки юридичних кадрів за напрямами регульованих і нерегульованих видів правничої діяль- ності. Зокрема, зазначається, що реалізація відпо- відних підходів у недовготривалій перспективі уне- можливить доступ до регульованих видів правничої діяльності тих спеціалістів, які не мають відповідної освіти, навіть якщо мають значний досвід практич- ної роботи. Зроблено висновок про доцільність збереження за відомчими закладами вищої освіти можливості готу- вати фахівців за вузькими спеціальностями у межах галузі знань «Право» та за спеціальністю «Правоохо- ронна діяльність» задля задоволення потреб власних відомств. The article is devoted to the study of current problems of legal education reform in Ukraine. The opinion about the need to reform the system of legal education in Ukraine in close connection with the reform of the entire higher education in Ukraine is substantiated. A critical analysis of the draft Concept for the Development of Legal Education and the draft law “On Legal Education and General Access to the Legal Profession” and focused on the achievements and miscalculations of these legal documents. The main directions of legal education reform in Ukraine are studied, in particular: introduction of the Unified State Qualification Exam for graduates of law universities; strengthening the practical component of legal education; introduction of a comprehensive master’s program for future lawyers; refusal to train lawyers in educational institutions with specific learning conditions; gradation of legal professions into regulated and unregulated types of legal activity; harmonization of the list of branches of knowledge and specialties in terms of the ratio of branches of knowledge “Law” and “International Relations” and specialties “Law” and “International Law”; increasing the requirements for knowledge of a foreign language. The opinion is expressed that the introduction of training of legal personnel in the areas of regulated and unregulated types of legal activity is unfounded. In particular, it is noted that the implementation of appropriate approaches in the short term will prevent access to regulated legal activities of those professionals who do not have the appropriate education, even if they have significant practical experience. It was concluded that it is expedient to keep departmental higher education institutions the opportunity to train specialists in narrow specialties within the field of knowledge “Law” and in the specialty “Law Enforcement”, to meet the needs of their own departments.
Опис
Ключові слова
юридична освіти, вища освіта, правнича професія, реформа, концепція, legal education, higher education, legal profession, reform, concept.
Бібліографічний опис
Янчук Н.Д. РЕФОРМУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ОСМИСЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 1-2. С. 311 - 316.