ENERGY INFRASTRUCTURE OBJECTS OF UKRAINE AS A PUBLIC HEALTH THREAT: CRIMINOLOGICAL ANALYSIS

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Wiadomości Lekarskie
Анотація
Introduction: There are currently a number of energy infrastructure objects in Ukraine, including nuclear power plants whose failure or destruction due to various factors, including criminogenic ones, can have serious and even irreversible negative consequences not only for the state’s national security but also for public health and environment as a whole at local, regional, national and even interstate levels. In the context of the recent criminal violence’s escalation that has been observed in Ukraine, such objects can be deliberately harmed, which will inevitably lead to an environmental disaster. Therefore, it is obviously necessary to conduct criminological monitoring of threats for public health related to possible disruptions in operation of critical infrastructure in the energy sector. The aim:of this research is to assess the risks for public health resulting from the critical infrastructure’s operation in the energetical field of Ukraine by criminological analysis of certain crime types and propose measures to minimize their negative impact on public health. Materials and Methods: The study is grounded on dialectical, hictorical, comparative, logical, analytical, synthetic, statistical comprehensive and cartographic research methods. The calculations and mapping were done using Adobe Photoshop CS6, Microsoft Excel 2016, Microsoft Word 2016 and QuickMap 2.2. The sources of the study are the statistical reports of Ukrainian law enforcement agencies, analytical materials of the Organization for Security and Co-operation in Europe, specialized literature on medicine and law. Results: The country’s energy system, including its nuclear, gas and oil pipelines, belongs to the country’s critical infrastructure, since any disruption to their operations or their destruction will inevitably lead to a number of negative consequences, including damage for public health in a large area as a result of environmental pollution. The analysis of criminological statistics shows that the real threat to the functioning of such objects in Ukraine is currently represented by criminal acts, which can lead to disruption of the analyzed objects (terrorism, cases of illegal handling of weapons, ammunition, or explosives, creation of non-statutory paramilitary or armed formations, etc.). At the same time, it has been established and clearly demonstrated by the mapping method that there is an increased level of violence and auto-aggression (suicide) in the areas of nuclear energy facilities deployment. This fact does not exclude the negative impact of energy infrastructure functioning on public health. Conclusion: By the time that critical energy infrastructure facilities operate fully and in a normal mode, it is extremely dangerous to conduct any large-scale military operations in Ukraine. Even a minor disturbance in the normal operation of such facilities is a potential danger for public health over a large area. The danger of such objects being violated is also emphasized by the fact that under normal rating their impact on public health is evident, which is confirmed by statistics, in particular, on suicides among local community, level of pre-meditated murders on the territories of relevant regions, etc. In addition, such objects are a potential target for acts of terrorism, the results of which can also be catastrophic. In this regard, the development of measures’ system of minimizing the negative impact on mental and physical health of people living in the territory of critical infrastructure’s location is particularly relevant. Вступ: На сьогодні в Україні існує низка об’єктів енергетичної інфраструктури, в тому числі атомних електростанцій, вихід з ладу або руйнування яких внаслідок різних факторів, у тому числі криміногенного характеру, може мати серйозні та навіть незворотні негативні наслідки не лише для національної безпеки держави, а й для суспільства. здоров'я та довкілля в цілому на місцевому, регіональному, національному та навіть міждержавному рівнях. В умовах ескалації кримінального насильства, що спостерігається останнім часом в Україні, таким об’єктам може бути завдано свідомої шкоди, що неминуче призведе до екологічної катастрофи. Тому вочевидь необхідним є проведення кримінологічного моніторингу загроз здоров’ю населення, пов’язаних з можливими порушеннями роботи об’єктів критичної інфраструктури в енергетиці. Мета дослідження – шляхом кримінологічного аналізу окремих видів злочинності оцінити ризики для здоров’я населення внаслідок функціонування критичної інфраструктури в енергетичній сфері України та запропонувати заходи щодо мінімізації їх негативного впливу на здоров’я населення. Матеріали і методи. Дослідження базується на діалектичному, історичному, порівняльному, логіко-аналітичному, синтетичному, статистичному комплексному та картографічному методах дослідження. Обчислення та картографування виконано за допомогою Adobe Photoshop CS6, Microsoft Excel 2016, Microsoft Word 2016 та QuickMap 2.2. Джерелами дослідження є статистичні звіти правоохоронних органів України, аналітичні матеріали Організації з безпеки та співробітництва в Європі, спеціальна література з медицини та права.Результати: Енергетична система країни, включно з ядерною, газо- та нафтопроводами, належить до критичної інфраструктури країни, оскільки будь-який збій у її роботі чи руйнування неминуче призведе до низки негативних наслідків, у тому числі до шкоди здоров’ю населення у великих масштабах. площі внаслідок забруднення навколишнього середовища. Аналіз кримінологічної статистики показує, що реальну загрозу функціонуванню таких об’єктів в Україні на сьогодні становлять злочинні дії, які можуть призвести до зриву аналізованих об’єктів (тероризм, випадки незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, нестатутних воєнізованих чи збройних формувань тощо). Водночас, картографічним методом встановлено та чітко продемонстровано, що в районах розміщення об’єктів атомної енергетики спостерігається підвищений рівень насильства та аутоагресії (суїцидів). Цей факт не виключає негативного впливу функціонування енергетичної інфраструктури на здоров'я населення. Висновок: доки об’єкти критичної енергетичної інфраструктури запрацюють повноцінно та в нормальному режимі, проводити будь-які масштабні військові дії в Україні вкрай небезпечно. Навіть незначне порушення нормальної роботи таких об’єктів становить потенційну загрозу для здоров’я населення на великій території.Небезпека порушення таких об’єктів підкреслюється також тим, що за нормальної оцінки їх вплив на здоров’я населення є очевидним, що підтверджується статистичними даними, зокрема щодо самогубств серед місцевого населення, рівня умисних вбивств на територіях відповідних регіонів тощо. Крім того, такі об’єкти є потенційною мішенню для терористичних актів, наслідки яких також можуть бути катастрофічними. У зв’язку з цим особливо актуальною є розробка системи заходів щодо мінімізації негативного впливу на психічне та фізичне здоров’я людей, які проживають на території розміщення об’єктів критичної інфраструктури.
Опис
Ключові слова
cancer, health protection, public health, psychosocial disabilities, sickness, X-ray, рак, охорона здоров'я, громадське здоров'я, психосоціальні порушення, хвороба, рентген
Бібліографічний опис
Vladyslava S. Batyrgareieva et al. ENERGY INFRASTRUCTURE OBJECTS OF UKRAINE AS A PUBLIC HEALTH THREAT: CRIMINOLOGICAL ANALYSIS. Wiadomości Lekarskie 2019, tom LXXII, nr 12 cz. II.Рр. 2434-2440.