ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ РЕЦЕПЦІЇ ПРАВА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка
Анотація
У статті висвітлено в загальнотеоретичному аспекті сутнісні характеристики ін-терпретації рецепції права, з огляду на дослідження юридичної науки. Акцентовано увагу на доктринальних підходах трактування поняття «рецепція» як загально-право-вого феномену. Наголошено, що рецепція права є фундаментальною цінністю, яка ле-жить у правовій практиці розвитку демократичних держав щодо запровадження між-народних стандартів та слугує істотним показником розвитку громадянського суспі-льства. Означено специфіку рецепцій, яка може розглядатися із двох позицій: з точки зору визнання права як суспільного регулятора і з точки зору правових цінностей. Виділено сутнісні ознаки та родові властивості рецепції права: 1) складний про-цес, який не зводиться до механічного перенесення певних нормативних положень, а включає й подальше засвоєння і використання ідей, принципів, інститутів тощо пра-вової системи інших часів й інших народів; 2) добровільне запозичення, а не приму-сове; 3) свідоме запозичення; 4) однобічне запозичення; 5) запозичення, що відбува-ється за ініціативи суб’єкта-реципієнта; 6) запозичення, що є можливим у рамках взає-модії більш-менш однорідних правових систем. Указано на механізм рецепції права, котрий виражається за допомогою своєї структури, під якою він розуміє взаємозв'язок елементів, що забезпечують процес запозичення і впровадження іншокультурних пра-вових цінностей, де елементами такої структури виступають суб'єкти рецепції права та об'єкти рецепції права; ідеологічне середовище, що змушує до такої рецепції; про-цеси формування сприйнятливості правового середовища для повноцінного сприй-няття іншокультурного правового елементу. Підсумовано, що рецепція права є склад-ним, різностороннім і багатоаспектним (у залежності від галузей, інститутів права) си-стемно-структурним процесом, механізм якого вимагає виваженого підходу та узго-дженої взаємодії відповідних суб’єктів правових відносин, що полягає в сукупності пе-вних дій, спрямованих на досягнення належного результату, які передбачають запо-зичення (відбір, упровадження, сприйняття, пристосування, засвоєння тощо) юриди-чних джерел, обумовлених суспільно-політичними, національно-культурними, соціа-льно-економічними екологічними й іншими факторами. The article highlights the essential characteristics of the interpretation of the reception of law in a general theoretical aspect, taking into account the research of legal science. Attention is focused on doctrinal approaches to the interpretation of the concept of "reception" as a general legal phenomenon. It is emphasized that the reception of law is a fundamental value that lies in the legal practice of the development of democratic states regarding the introduction of international standards and serves as an essential indicator of the development of civil society. The specificity of receptions is determined, which can be considered from two positions: from the point of view of recognizing law as a social regulator and from the point of view of legal values. The essential features and generic properties of the reception of law are highlighted: 1) a complex process that is not reduced to the mechanical transfer of certain normative provisions, but also includes the further assimilation and use of ideas, principles, institutions, etc. of the legal system of other times and other peoples; 2) voluntary borrowing, not forced; 3) deliberate borrowing; 4) unilateral borrowing; 5) borrowing that takes place at the initiative of the recipient subject; 6) borrowing, which is possible within the framework of the interaction of more or less homogeneous legal systems. The mechanism of law reception is indicated, which is expressed by means of its structure, under which it understands the interrelationship of elements that ensure the process of borrowing and implementation of foreign cultural legal values, where the elements of such a structure are: subjects of law reception; objects of reception of law; the ideological environment that forces such a reception; processes of forming the receptivity of the legal environment for the full perception of a foreign cultural legal element. It is summarized that the reception of law is a complex, versatile and multifaceted (depending on the branches, institutions of law) system-structural process, the mechanism of which requires a balanced approach and coordinated interaction of the relevant subjects of legal relations, which consists of a set of certain actions aimed at achieving the proper results, which involve the borrowing (selection, implementation, perception, adaptation, assimilation, etc.) of legal sources determined by socio-political, national-cultural, socio-economic, environmental and other factors.
Опис
Ключові слова
рецепція права, римське право, запозичення, пристосування, правова система., reception of law, Roman law, borrowing, adaptation, legal system.
Бібліографічний опис
Магновський І.Й. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ РЕЦЕПЦІЇ ПРАВА. Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. 2022. Вип. 3 (99). С. 52-62.