КОНКУРЕНЦІЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ У КВАЛІФІКАЦІЇ КОРИСЛИВИХ ПОСЯГАНЬ НА ВЛАСНІСТЬ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НАСИЛЬСТВА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського
Анотація
Серед негативних явищ у сфері захисту конституційних прав і свобод громадян України останнім часом звертають на себе увагу проблеми забезпечення особистої недоторкан- ності та створення належних, а головне безпечних умов життєдіяльності людей. Особливе занепокоєння викликає не лише той факт, що в Україні протягом досить тривалого часу спостерігається стійка тенденція до наявності доволі високого рівня агресивної корисливо- насильницької злочинності, до якої належать вкрай небезпечні форми злочинних посягань на власність та особу власника, але й посилення жорстокості та цинізму під час скоєння інших злочинів, їх інтеграції в рамках цілісної системної злочинної діяльності. У процесі застосування кримінального законодавства (у разі кваліфікації злочинів, при- значення покарання, звільнення від кримінальної відповідальності, звільнення від покарання) правоохоронним органам нерідко доводиться долати так звану конкуренцію кримінально- правових норм. Правильне розуміння конкуренції і знання правил її подолання мають велике значення для принципу законності в кримінальному праві, оскільки дають змогу уникнути слідчих і судових помилок. Чинне кримінальне законодавство не містить поняття «конкуренція» кримінально-пра- вових норм. Саме поняття «конкуренція норм» у доктрині кримінального права і в загаль- ній теорії права ще не знайшло однозначного визначення. Іноді під конкуренцією норм права (законів) розуміють «колізію законів». Загальна теорія права й окремі галузеві науки розрізняють особливий різновид норм, імено- ваних колізійними, під якими розуміють норми, що регулюють правила вибору закону. Загальне правило кваліфікації у конкуренції загальної і спеціальної норм встановлює: у разі конкуренції загальної і спеціальної норм пріоритет щодо остаточної кваліфікації має спеціальна норма, тобто той юридичний склад злочину, який визначає суспільно небезпечну поведінку більш конкретно. Among the negative phenomena in the field of protection of the constitutional rights and freedoms of Ukrainian citizens are the recent attention to the problem of securing personal integrity and creating proper, and most importantly, safe living conditions for people. Of particular concern is not only the fact that in Ukraine for quite a long time there has been a steady tendency for the existence of a rather high level of aggressive selfish and violent crime, which include extremely dangerous forms of criminal encroachments on the property and the owner, but also increased the time of committing other crimes, their integration within the framework of a comprehensive systemic criminal activity. In the process of application of criminal law (in the qualification of crimes, the imposition of punishment, the release from criminal responsibility, the release from punishment), law enforcement agencies often have to overcome the so-called rivalry of criminal laws. A proper understanding of rivalry and knowledge of the rules for overcoming it are essential to the principle of lawfulness in criminal law, as they avoid investigative and judicial errors. The current criminal law does not contain the concept of “rivalry” of criminal law. The very concept of rivalry of norms in the doctrine of criminal law and in the general theory of law has not yet been unequivocally defined. Sometimes the rivalry of rules of law (laws) is understood as a “conflict of laws”. The general theory of law and the individual branches of science distinguish a special kind of rules, called conflict of laws, which is understood to mean the rules governing the rules of choice of law. The general rule of qualification in the rivalry of general and special norms establishes: in the rivalry of general and special norm, priority is given to the final qualification, that is, the legal composition of the crime, which defines socially dangerous behavior more specifically.
Опис
Ключові слова
кримінальне законодавство, конкуренція, колізії, кваліфікація, насильство, психічне насильство., criminal law, rivalry, conflict, qualification, violence, mental abuse.
Бібліографічний опис
Собко Г.М. КОНКУРЕНЦІЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ У КВАЛІФІКАЦІЇ КОРИСЛИВИХ ПОСЯГАНЬ НА ВЛАСНІСТЬ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НАСИЛЬСТВА. Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки». 2019. Том 30 (69). № 6. С. 144 - 148.