Структуризація об'єктів злочинів, які вчиняються службовими особами

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Міжнародний гуманітарний університет
Анотація
У статті з метою визначення та представлення структури об’єктів складів злочинів, які вчиняються службовими особами, надано авторську дефініцію «сфери службової діяльності» як основного об’єкта системи цих злочинів. Цю сферу пропонується розуміти як суспільні відносини, які виникають, функціонують і припиняютьсяу зв’язку з регламентованою нормативно-правовими та локальними актами діяльністю щодо реалізації службовими особами наданих їм повноважень. При цьому характерними елементами цих відносин є такі: службова особа як обов’язковий суб’єкт; її службові повноваження (правата обов’язки); специфічний предметний складник, який полягає у реалізації службових повноважень і результатах такої діяльності. Досліджено питання кримінально-правової сутності інших об’єктів цих злочинів, зокрема, обґрунтовано від- несення до них «інтересів служби або юридичної особи». Наприклад, інтереси служби є оціночною категорією, яка є певним ідеалом, що має керувати службовою особою під час реалізації функціонального складника її діяльності шляхом вибору та використання таких способів здійснення своїх повноважень, за допомогою яких буде можливо досягнути дієвого та результативного виконання завдань публічної служби, за найменших витрат ресурсів на їх досягнення. Під інтересами юридичної особи запропоновано розуміти комплекс приватних потреб, забезпечення яких є метою створення та діяльності цієї особи. Крім того, до додаткових об’єктів аналізованої групи злочинів належать відносини у сфері запобігання корупції; відносини у сфері охорони законних прав, свобод та інтересів фізичних осіб, інтересів держави, громад- ськості та юридичних осіб; відносини, предметом яких є складання, видача та заповнення офіційних документів; відносини у сфері здійснення фінансового контролю та інші відносини, які перебувають під правовою охороною кримінального законодавства. За критерієм визна- чення родових об’єктів, аналізовані злочини розподілено на загальні, які передбачені у XVII Розділі КК України, та спеціальні, які передбачені в інших розділах Особливої частини КК України, із закріпленням у статтях (особливо) кваліфікуючої ознаки щодо вчинення злочину службовою особою. З урахуванням розгалуженої об’ємної системи злочинів службових осіб автором запропоновано виділення додаткових обов’язкових і факультативних об’єктів окремих зазначених злочинів. This article deals with definition and structuring the objects of the crimes of officials. The author provides the definition of the “sphere of service activity”, as the main object of this group of crimes. This sphere is proposed to be understood, as social relationships that arise, function and terminate in connection with regulated by legal and local acts activity of officials which is connected to their authority. Also, typical elements of these relationships are: the official, as a compulsory subject; their authority powers (rights and obligations); specific subject component, which consists of realization of official authority and results of such activities. The question of the criminal nature of other objects of these crimes is also has been analyzed, including attributioning to them “public service interests and interests of the legal entity”. Stated that the public service interests are an appraisal category, which is a certain ideal, that must rule the official during performance of official duties, which will help to achieve effective and efficient performance of public service tasks, with the lowest cost of resources to achieve them. The concept of interests of the legal entity include system of private needs, the provision of which is the purpose of this legal entity creation and activity. In addition, the additional objects of the analyzed group of crimes are: anti-corruption relations; relations in the field of protection of legal rights, freedoms and interests of individuals, interests of the state, public and legal entities; relations concerning drafting of official documents; financial control relations and other relationships that are legally protected by criminal law. Considering complex system of official crimes the author suggested the selection of additional mandatory and optional objects of this crimes, distinguishes between general and special service crimes.
Опис
Ключові слова
службова особа, службовий злочин, сфера службової діяльності, об’єкт злочину, інтереси служби, запобігання корупції, official, service crime, sphere of service activity, object of the crime, service interests, prevention of corruption
Бібліографічний опис
Андрієшин В.В. Структуризація об’єктів злочинів, які вчиняються службовими особами // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція», 2019. С. 110-114.