ДЕЯКІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ ВИГОТОВЛЕННЯ, ПЕРЕРОБКУ ЧИ РЕМОНТ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ, БОЙОВИХ ПРИПАСІВ, ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН ЧИ ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті проаналізовано становлення кримінальної відповідальності за незаконне виготовлення, переробку чи ремонт вогнепальної зброї бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв. Указано, що незаконні дії з вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими пристроями, вибуховими речовинами часто стають фоновими явищами для вчинення інших більш суспільно небезпечних кримінальних правопорушень, тягнуть наслідки у вигляді заподіяння шкоди життю або здоров’ю людей, порушують спокій та безпеку у суспільстві. Підкреслено, що боротьба з незаконним поводженням зі зброєю буде ефективною, якщо використовуватимуться різноманітні правові засоби боротьби, у тому числі заохочуючи норми Особливої частини Кримінального кодексу України. Аргументовано наявність системного зв’язку між ст. ст. 263 та 263-1 Кримінального кодексу України, оскільки ці статті сукупно передбачають відповідальність за незаконне поводження з вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями. Діяння, відповідальність за яке передбачено ст. 263-1 Кримінального кодексу України, часто, як наслідок, тягне вчинення діяння, передбаченого ст. 263 Кримінального кодексу України. Проаналізовано зміст ч. 3 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Наведено позицію Пленуму Верховного Суду України та думки вчених у галузі кримінального права щодо змісту поняття «добровільна здача…» як підстава для застосування заохочувальної кримінально-правової норми ст. 263 Кримінального кодексу України. Наведено аргументи щодо необхідності передбачення заохочуючої кримінально-правової норми до ст. 263-1 Кримінального кодексу України, яка подібно до змісту ч. 3 ст. 263 Кримінального кодексу України передбачатиме звільнення від кримінальної відповідальності за добровільну здачу предметів кримі- нального правопорушення за ст. 263-1 Кримінального кодексу України. Запропоновано власну редакцію вищевказаної заохочуючої кримінально-правової норми. The article analyzes the formation of criminal liability for the illegal manufacture, processing or repair of firearms, ammunition, explosives or explosive devices. It is indicated that illegal actions with firearms, ammunition, explosive devices, explosives often become background phenomena for the commission of other more socially dangerous criminal offenses, entail consequences in the form of harm to life or health of people, disturb peace and impunity. It was emphasized that the fight against illegal circulation of weapons will be effective if various legal means of struggle are used, including by encouraging the norms of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine. The existence of a systemic connection between Art. Art. 263 and 263-1 of the Criminal Code of Ukraine, since these articles collectively provide for liability for illegal handling of firearms, ammunition, explosives, explosive devices. The act, responsibility for which Art. 263-1 of the Criminal Code of Ukraine, often, as a result, entails the commission of an act under Art. 263 of the Criminal Code. The content of Part 3 of Art. 263 of the Criminal Code of Ukraine "Illegal handling of weapons, ammunition or explosives". The position of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine and the opinion of scientists in the field of criminal law regarding the content of the concept of "voluntary surrender …" as a basis for the application of the incentive criminal law norm of Art. 263 of the Criminal Code of Ukraine. Arguments are given about the need to provide for an encouraging criminal law norm in Article 263-1 of the Criminal Code of Ukraine, which, like the content of Part 3 of Article 263 of the Criminal Code of Ukraine, will provide for exemption from criminal liability for the voluntary surrender of objects of a criminal offense under Article 23 of the Criminal Code of Ukraine. Proposed its own version of the above encouraging criminal law.
Опис
Ключові слова
кримінально відповідальність, зброя, бойові припаси, вибухові пристрої, вибухові речовини, заохочуюча кримінально-правова норма., criminal liability, weapons, ammunition, explosive devices, explosives, encouraging criminal law.
Бібліографічний опис
Конопельський В.Я. ДЕЯКІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ ВИГОТОВЛЕННЯ, ПЕРЕРОБКУ ЧИ РЕМОНТ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ, БОЙОВИХ ПРИПАСІВ, ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН ЧИ ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 1-2. С. 105 - 108.