ПРАВОВА ПРИРОДА ПОНЯТТЯ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ ПРАЦІВНИКА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автори дійшли висновку, що розірвання трудового договору за ініціативою працівника повинно відбуватися тільки за вільним волевиявленням припинити трудовий договір. В інших випадках звільнення працівника не допускається, крім випадку примусу працівника до розірвання трудового договору з власної ініціативи при застосуванні дисциплінарного стягнення, притягнення до матеріальної відповідальності, зміни умов праці. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника визначаємо як юридичний факт, дію працівника які виконуються для припинення трудових правовідносин. The authors came to the conclusion that the termination of the employment contract at the initiative of the employee should take place only upon free expression of will to terminate the employment contract. In other cases, the dismissal of the employee is not allowed, except in the case of forcing the employee to terminate the employment contract on his own initiative in the event of disciplinary sanctions, financial liability, changes in working conditions. Termination of the employment contract at the initiative of the employee is defined as a legal fact, an action of the employee that is performed to terminate the employment relationship.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Сердюк Д.О., Маркіна Т.Г. ПРАВОВА ПРИРОДА ПОНЯТТЯ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ ПРАЦІВНИКА. Проблемні питання правоохоронної та правозахисної діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій : матеріали міжнародної курсантсько-студентської наук.-практ. конф., м. Одеса, 27 березня 2020 р. / редкол. В. П. Маковій, та ін. — Одеса, ОДУВС, 2020. С. 246 - 248.