Адміністративно-правові засади діяльності органів місцевого самоврядування з надання муніципальних послуг в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Наукову працю присвячено комплексному дослідженню сутності та змісту категорії «муніципальні послуги, що надаються органами місцевого самоврядування». Подано результати дослідження у сфері діяльності органів місцевого самоврядування з надання муніципальних послуг. Розкрито питання типології публічних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування. Узагальнено та систематизовано науковий досвід українських і зарубіжних учених щодо організації надання муніципальних послуг. Розглянуто механізми адміністративно-правового регулювання надання послуг органами місцевого самоврядування в Україні. The scientific work is devoted to a comprehensive study of the essence and content of the category "municipal services provided by local self-government bodies". The results of the research in the field of activities of local self-government bodies in the provision of municipal services are presented. The issue of the typology of public services provided by local self-government bodies is revealed. The scientific experience of Ukrainian and foreign scientists regarding the organization of municipal services is summarized and systematized. The mechanisms of administrative and legal regulation of the provision of services by local self-government in Ukraine are considered.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Терлецький, А.В. Адміністративно-правові засади діяльності органів місцевого самоврядування з надання муніципальних послуг в Україні : дис....на здобуття наук. ступеня доктора філософії : 081-Право / Одеський державний університет внутрішніх справ. Одеса, 2024. 213 с.
Зібрання