Досудове розслідування кримінальних проступків

Анотація
У монографії досліджено історичні аспекти запровадження інституту дізнання. Проаналізовано особливості нормативно-правового регулювання діяльності підрозділів дізнання Національної поліції України під час досудового розслідування кримінальних проступків. Окреслено повноваження керівника органу дізнання та прокурора під час досудового розслідування кримінальних проступків. Визначено роль слідчого судді як суб’єкта забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи під час досудового розслідування кримінальних проступків. Досліджено особливості початку та обчислення строків досудового розслідування у формі дізнання. Установлено процедурний аспект проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування кримінальних проступків. Окреслено коло міжнародно-правових актів у сфері забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних проступків, а також розтлумачено зміст застосування практики Європейського суду з прав людини під час досудового розслідування кримінальних проступків. Робота може бути корисна для науковців, практиків правоохоронних органів (підрозділів дізнання Національної поліції України), викладачів, аспірантів, студентів юридичних закладів вищої освіти, а також для тих, хто цікавиться питаннями досудового розслідування кримінальних проступків. The monograph examines the historical aspects of the introduction of the inquiry institution. Peculiarities of regulatory framework for the activity of the investigation units of the National Police of Ukraine during the pre-trial investigation of criminal offences are analyzed. The authority of the head of the inquiry body and the prosecutor during the pre-trial investigation of criminal offences is outlined. The role of the investigating judge as a subject of ensuring the rights, freedoms and legitimate interests of an individual during pre-trial investigation of criminal offences is defined. Peculiarities of the initiation and calculation of the terms of pre-trial investigation in the form of inquiry are studied. The procedural aspect of conducting investigative (search) actions and covert investigative (search) actions during pre-trial investigation of criminal offences are established. The range of international legal instruments in the field of ensuring prompt, full and impartial investigation of criminal offenses is defined, and the implementation of the practice of the European Court of Human Rights during pre-trial investigation of criminal offenses is also explained. The work can be useful for scientists, practitioners of law enforcement agencies (inquiry units of the National Police of Ukraine), educators, graduate students, law students, as all those interested in the issues of pre-trial investigation of criminal offences.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Досудове розслідування кримінальних проступків : монографія / В. Г. Дрозд, Л. В. Гаврилюк, М. Ю. Романов та ін. Київ : 7БЦ. 2023. 568 с.
Зібрання