ВПЛИВ СТАНУ СТОМЛЕНОСТІ ВОДІЯ ПРОТЯГОМ ДОБИ НА БЕЗПЕЧНЕ КЕРУВАННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЇЇ (ВТОМИ) ПРОФІЛАКТИКИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-11-19
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Значний вплив на працездатність водія справляють підготовка і утримання у належному санітарно-гігієнічному стані робочого місця, а також мікроклімат в салоні (кабіні). Регулювання сидіння і спинки повинне забезпечити положення тіла водія, яке б виключало надмірне м’язове напруження і сприяло найкращій оглядовості. Забруднення, пошкодження й завішування стекол, а також підвішування різноманітних дрібничок (амулетів, освіжувачів повітря тощо), що обмежують поле зору водія, недопустимі, оскільки погіршують умови оглядовості (сприяє додатковій напруженості) і пришвидшують втому. Значний вплив на психофізіологічний стан водія має передрейсова підготовка водіїв, котра на деяких провідних автопідприємствах може включати застосування аутотренінгів, мета котрих полягає у формуванні в шофера позитивного ставлення до спокійної їзди. Десятихвилинні тренувальні сеанси доцільно проводити щодня відразу після медичного огляду. Зараз окрім стаціонарної кімнати психологічного розвантаження у транспортному підприємстві створюють пересувну лабораторію швидкого аутотренінгу на базі легкового автомобіля, яка працює на внутрішніх заводських та міських маршрутах. The preparation and maintenance of the workplace in a proper sanitary and hygienic condition, as well as the microclimate in the cabin (cabin), have a significant impact on the driver's performance. Adjustment of the seat and backrest should ensure the position of the driver's body, which would exclude excessive muscle tension and contribute to the best visibility. Contamination, damage and hanging of windows, as well as hanging various trinkets (amulets, air fresheners, etc.) that limit the driver's field of vision are unacceptable, as they worsen visibility conditions (contributes to additional tension) and accelerates fatigue. Pre-race training of drivers has a significant impact on the psychophysiological state of the driver, which at some leading car companies may include the use of self-training, the purpose of which is to form a positive attitude towards calm driving in the driver. It is advisable to conduct ten-minute training sessions every day immediately after a medical examination. Now, in addition to the stationary room for psychological relief, the transport company is creating a mobile rapid auto-training laboratory based on a passenger car, which works on internal factory and city routes.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Вайда Т.С. ВПЛИВ СТАНУ СТОМЛЕНОСТІ ВОДІЯ ПРОТЯГОМ ДОБИ НА БЕЗПЕЧНЕ КЕРУВАННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЇЇ (ВТОМИ) ПРОФІЛАКТИКИ. Транспортна безпека: правові та організаційні аспекти: матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 19 листопада 2021 року). Кривий Ріг, 2021. С, 21-26.