Кримінальна відповідальність за незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Дисертацію присвячено комплексному дослідженню кримінально-правових проблем відповідальності за незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу в Україні. Висвітлено становлення та розвиток законодавства про кримінальну відповідальність за незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу в Україні, а також з’ясовано особливості зарубіжного досвіду законодавчої регламентації такої відповідальності. Проведено аналіз об’єктивних ознак злочину, передбаченого ст. 246 КК України й окреслено його суб’єктивні ознаки. Проаналізовано особливості кваліфікації злочину за незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, а на основі узагальнення судової та правоохоронної практики розроблені відповідні рекомендації удосконалення покарання у цій сфері. Дисертаційне дослідження містить низку пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства, пропонує нову редакцію ст. 246 КК України. The thesis is devoted to a comprehensive study of criminal law problems of liability for illegal felling of timber or illegal transportation, storage, sale of forests in Ukraine. The formation and development of legislation on criminal liability for illegal felling of timber or illegal transportation, storage, sale of forests in Ukraine, as well as the peculiarities of foreign experience in the legislative regulation of such liability. The analysis of objective signs of the crime provided by Art. 246 of the Criminal Code of Ukraine and outlines its subjective features. The peculiarities of the qualification of a crime for illegal felling of timber or illegal transportation, storage, sale of forest are analyzed, and on the basis of generalization of judicial and law enforcement practice the corresponding recommendations of improvement of punishment in this sphere are developed. The thesis research contains proposals for improving the current legislation, offers a new version of Art. 246 of the Criminal Code of Ukraine.
Опис
Ключові слова
ліс, лісовий фонд, лісові ресурси, сфера лісових відносин, кримінальна відповідальність, незаконна порубка лісу, незаконне перевезення лісу, зберігання лісу, збут лісу, forest, forest fund, forest resources, sphere of forest relations, criminal liability, illegal felling of timber, illegal transportation of forest, forest storage, forest sale
Бібліографічний опис
Будяченко О.М. Кримінальна відповідальність за незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ольга Миколаївна Будяченко; МВС України, Одеськ. держ. ун-т внутр. справ. - Одеса, 2020. - 258 с.