СПЕЦИФІКА ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕКОНАННЯ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті представлено аналіз сучасної системи профілактики правопорушень серед неповнолітніх та надано рекомендації щодо її удосконалення. Скла- довими частинами цієї важливої справи є формування у підлітків правильних потреб та інтересів, підви- щення їхньої правосвідомості. Зміни, що відбува- ються в суспільстві, вимагають посилення боротьби зі злочинністю, зокрема серед неповнолітніх, зумов- люють необхідність реформування правоохорон- них органів в частині поліпшення їхньої діяльності та взагалі пов’язані з підвищенням ролі поліції у запо- біганні правопорушенням. Досвід показує, що увага до цього питання невипадкова, адже статистика свідчить, що кількість злочинів та протиправних дій, які були вчиненні неповнолітніми, постійно зро- стає. Це велике державне питання. В його правиль- ній постановці і розв’язанні зацікавлені всі: державні структури, громадські організації, школа і сім’я. Воно зачіпає долю мільйонів людей, більше того – май- бутнє нашої країни. Визначено, що сучасна система не є ефективною, оскільки не має цілісності, не здійс- нює комплексної превентивної діяльності, не відпо- відає сучасним вимогам суспільства. Профілактика правопорушень серед молоді – це сукупність держав- них і громадських заходів, спрямованих на нейтралі- зацію причин та умов правопорушень і злочинності. На теперішній час у боротьбі з правопорушеннями підлітків вирішальна роль належить профілактич- ним заходам. Діяльність у сфері профілактики право- порушень серед неповнолітніх здійснюється за допо- могою різноманітних методів. Наявність численних методів обумовлюється складністю процесів реаліза- ції цієї діяльності. В Україні постає нагальна потреба у створенні ефективної моделі профілактики право- порушень серед неповнолітніх. Один із таких шляхів – це використання рекомендацій і передового досвіду розвинутих країн. Найпоширенішою формою роботи в цьому напрямі в зарубіжних країнах є запровадження дієвих державних програм, починаючи з програм ран- нього втручання й закінчуючи різноплановим розвит- ком підлітків. Ефективна програма профілактики злочинності серед неповнолітніх є першим і найваж- ливішим кроком, який необхідно вжити, щоб досягти зменшення випадків правопорушень неповнолітніми. The article presents an analysis of the modern system of crime prevention among minors and provides recommendations for its improvement. The components of this important matter are the formation of the right needs and interests of teenagers, and the improvement of their legal awareness. The changes taking place in society require strengthening the fight against crime, in particular among minors, make it necessary to reform law enforcement agencies in terms of improving their activities, and are generally related to increasing the role of the police in crime prevention. Experience shows that attention to this issue is not accidental, because statistics show that the number of crimes and illegal actions committed by minors is constantly increasing. This is a big state issue. Everyone is interested in its correct setting and solution: state structures, public organizations, school and family. It affects the fate of millions of people, moreover, the future of our country. It was determined that the modern system is not effective because it lacks integrity, does not carry out complex preventive activities, and does not meet the modern requirements of society. Prevention of delinquency among youth is a set of state and public measures aimed at neutralizing the causes and conditions of delinquency and crime. Currently, preventative measures play a crucial role in the fight against juvenile delinquency. Activities in the field of prevention of delinquency among minors are carried out using various methods. The presence of numerous methods is determined by the complexity of the processes of implementation of this activity. In Ukraine, there is an urgent need to create an effective model of crime prevention among minors. One of these ways is the use of recommendations and best practices of developed countries. The most common form of work in this direction in foreign countries is the introduction of effective state programs, starting with early intervention programs and ending with the multifaceted development of adolescents. An effective juvenile delinquency prevention program is the first and most important step that must be taken to reduce juvenile delinquency.
Опис
Ключові слова
переконання, профілактика, правопорушення, неповнолітні, суспільство, злочинність, поліція, заходи., beliefs, prevention, offenses, juveniles, society, crime, police, measures.
Бібліографічний опис
Середницька І.А. СПЕЦИФІКА ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕКОНАННЯ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 3. С. 77-80.