АНАЛІЗ ТА ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОЗБРОЄНИМИ МОЛОДІЖНИМИ ОРГАНІЗОВАНИМИ УГРУПУВАННЯМИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті здійснено кримінологічний аналіз кримінальних правопорушень, які вчиняються озброєними молодіжними організованими угрупуваннями. Представлено їх кількісно-якісні параметри у сучасних умовах. Виділено основні чинники, які впливають на їх кількісно-якісні зміни. Зазначено, що в умовах сучасних викликів війни в Україні надзвичайно гостро постає питання підтримання правопорядку в країні. На думку автора, зруйновані міста та села, знищена соціально-економічна інфраструктура, зруйновані будівлі та підприємства, тисячі загиблих, неконтрольований обіг зброї і т. д. призвели до небувалих негативних зрушень у соціально-економічних, політичних та демографічних процесах – до масової міграції, безробіття, збідніння та знедолення колосальної кіль- кості українців. Усе це поставило мільйони людей в умови фізичного виживання. Масове переселення громадян із територій активних бойових дій призвело до аномальної концентрації великої кількості населення у відносно небезпечних регіонах України. Доведено, що така ситуація призвела до нових кримінологічних реалій, до появи нових форм та видів злочинної діяльності. Особливо небезпечними виявилися організовані форми озброєної злочинної діяльності, яка вчиняється переважно особами молодого віку. На основі аналізу статистичних даних установлено, що за останні 10 років кількість учинених моло- дими людьми злочинів в Україні у чотири рази перевищує збільшення частки молоді серед усього населення. Останнім часом молоддю вчиняється 30,5% злочинів, це практично кожен третій злочин, Переважна більшість із них містить ознаки озброєної, організованої злочинності. Доведено, що серед великої кількості злочинів, які вчиняються у нинішній період, озброєними молодіжними організованими угрупуваннями найчастіше вчиняються: злочини терористичного характеру, умисні убивства, тяжкі тілесні ушкодження, зґвалтування, розбої та грабежі, мародерство, формування організованих незаконних озброєних об’єднань тощо. Висока частка у структурі молодіжної злочинності пов’язана з організованим незаконним обігом наркотиків та зброї тощо. Характерні особливості злочинності молодіжних угрупувань – згуртованість, озброєність, невиправдана жорстокість та надмірна агресивність. Установлено, що до основних чинників, які впливають на стан злочинності, що вчиняється озброєними молодіжними організованими угрупуваннями, відносяться: руйнування промислового комплексу; втрати чисельності місцевої поліції через низку факторів; зростання впливу правового нігілізму, що неминуче виникає протягом збройного конфлікту; погіршення соціально-економічних показників і, як наслідок, зниження якості життя населення; збільшення рівня безробіття; зростання кількості людей (родин), що залишилися без засобів існування; поява певної кількості людей, що звикли до мародерства як засобу існування; поява невраховуваної кількості одиниць вогнепальної зброї у приватних руках. Внесено пропозиції у чинну систему протидії злочинності, що вчиняється озброєними молодіжними організованими угрупуваннями. The analysis of criminology of criminal offences that is accomplished by the armed youth organized groupments is carried out in the article. They are presented in-quality parameters in modern terms. Basic factors that influence on their in-quality changes are distinguished. It is marked that in the conditions of modern calls of war in Ukraine extraordinarily sharply the question of maintenance of law and order appears in a country. In opinion of author, destroyed cities and villages, a socio economic infrastructure is destroyed; destroyed building and enterprises, thousands of lost, out-of- control turnover of weapon and т.д. resulted in unprecedented negative changes in socio-economic, political and demographic processes – to mass migration, unemployment, become and depriving of one's share of huge amount of Ukrainians poorer all of it put millions of people in the terms of physical survival. Mass migration over of citizens from territories of active battle actions was brought to the anomalous concentration of plenty of population in in relation to dangerous regions of Ukraine. It will be that such situation resulted in new realities of criminology, to appearance of new forms and types of criminal activity. The organized forms of the armed criminal activity that is accomplished mainly by the persons of young age appeared especially dangerous. On the basis of analysis of statistical data, it is set that for 10 last the amount of perfect by the young people of crimes in Ukraine, in 4 times exceeds the increase of part youth among all population. Lately accomplished young people 30,5 or practically every third crime, Swingeing majority from that contains the signs of the organized crime armed. It will be that among plenty of crimes that is accomplished in a present period by the armed youth organized groupments accomplished mostly : crimes of terrorist character, felonious homicides, heavy bodily harms, raping, robbery and robbery, marauding, forming of the organized illegal armed associations and others like that. High part in the structure of youth criminality, related to the organized illegal turnover of drugs and weapon and others like that. Characteristic to the feature of criminality of youth groupments is her solidarity, armed, unjustified cruelty and excessive aggressiveness. It is set that to the basic factors, that influence on the state of criminality that is accomplished by the armed youth organized groupments belong, destruction of industrial complex; losses of quantity of local police are through the row of factors; increase of influence of legal nihilizm that unavoidable arises up during the armed conflict; worsening of socio economic indexes and, as a result, decline of quality of life of population; increase of unemployment rate; increase of amount of people (families) that remained without facilities of existence; appearance the determined amount of people that got used to marauding, as to the means of existence; appearance of not to take into account amount of units of shooting iron is in private hands. Made suggestions in the operating system of counteraction to criminality that is accomplished by the armed youth organized groupments.
Опис
Ключові слова
кримінальні правопорушення, зброя, молодіжні угрупування, організована злочин- ність, детермінація, профілактика, запобігання злочинам., criminal offences, weapon, youth groupments, organized crime, детермінація, prophylaxis, prevention of crimes.
Бібліографічний опис
Бабенко А.М. АНАЛІЗ ТА ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОЗБРОЄНИМИ МОЛОДІЖНИМИ ОРГАНІЗОВАНИМИ УГРУПУВАННЯМИ. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 1-2. С. 54 - 59.