ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ МИРОВОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Перетворення, що відбуваються нині в усіх сферах соціально-економічного та політичного життя, викликають необхідність перегляду усталених поглядів щодо системи відправлення правосуддя, що поряд із настанням нового етапу державотворення роблять природнім сплеск інтересу до вітчизняної та світової історії розвитку й становлення окремих правових судових інститутів. The transformations that are taking place in all spheres of socioeconomic and political life call for a revision of the established views on the administration of justice, which, along with the onset of a new stage in state-building, creates a natural burst of interest in the national and world history of development and the formation of separate legal judicial institutions. Преобразования, происходящие в настоящее время во всех сферах социально-экономической и политической жизни, вызывают необходимость пересмотра устоявшихся взглядов по системе отправления правосудия, наряду с наступлением нового этапа государства делают естественным всплеск интереса к отечественной и мировой истории развития и становления отдельных правовых судебных институтов.
Опис
Ключові слова
правосуддя, мирова юстиція, запровадження, justice, world justice, introduction, правосудия, мировая юстиция, введения
Бібліографічний опис
Конопельський В. Я. Чекмарьова І. М. Деякі питання щодо необхідності впровадження інституту мирової юстиції в Україні / В. Я. Конопельський, І. М. Чекмарьова // Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали Х міжнар.наук.-практ.інтернет-конф., (м. Одеса, 30 березня 2018 р.). — Одесса: ОДУВС,2018. — С. 241-243.