ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЮРИДИЧНІЙ ДУМЦІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-11-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ; ІНСТИТУТ ПРАВА ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.
Анотація
В статті досліджується теоретико-правовий аспект інтерпретації гендерної рівності в національній юридичній думці з урахуванням плюралізму наукових підходів правового характеру. Запропоновано висновок щодо комплексної складової правового статусу жіночої та чоловічої статі з урахуванням їхніх особливостей, забезпечуючи їм рівні можливості участі у суспільно-політичному, соціально-економічному та національно-культурному житті держави й суспільства. Рекомендації, висловлені по тексту статті сприятимуть удосконаленню принципу гендерної рівності в Україні. The article examines the theoretical and legal aspect of the interpretation of gender equality in the national legal opinion, taking into account the pluralism of scientific approaches of a legal nature. A conclusion is proposed regarding the complex component of the legal status of women and men, taking into account their characteristics, providing them with equal opportunities to participate in the socio-political, socio-economic and national-cultural life of the state and society. The recommendations expressed in the text of the article will contribute to the improvement of the principle of gender equality in Ukraine.
Опис
Ключові слова
теоретико-правовий аспект, гендерна рівність, плюралізм наукових підходів, особливості правового статусу жіночої і чоловічої статі, забезпечення рівності у суспільному житті., theoretical and legal aspect, gender equality, pluralism of scientific approaches, peculiarities of the legal status of women and men, ensuring equality in social life.
Бібліографічний опис
Магновський І.Й. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЮРИДИЧНІЙ ДУМЦІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ. Основні права людини і громадянина в умовах глобалізації : матеріали Всеукраїнського науково-практичного круглого столу (23 листопада 2022 р., м. Київ, КНУТД) / відп. ред. А.Ю. Олійник, Ю.В. Оніщик. К.: КНУТД, 2022. 277 с. С. 50-56.