ВИВЧЕННЯ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-03-25
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Щоб зрозуміти ці слова, потрібно засвоїти латинські елементи. Латинські словотворчі компоненти – це універсальні мовні концепти змісту, нескінченні ресурси і величезний інформаційний потенціал. За допо- могою з'єднання різних компонентів можна створювати нові значення слів. Чим більше студент знає клю- чових елементів слів, що несуть основне змістове навантаження, тим краще він буде орієнтуватися в по- тоці інформації, тим більше буде його словниковий багаж, тим швидше він зможе опанувати сучасними європейськими мовами. Латина продовжує жити як джерело поповнення інтернаціонального лексичного фонду, як мова науки. Людина, залучена до таємниць слів античного Риму, розширюючи свій кругозір, осмислено сприймає сутність і сенс багатьох сучасних слів і понять. Таким чином через вивчення латинської мови студент включається в діалог культур. To understand these words, you need to learn the Latin elements. Latin word-forming components are universal language concepts of content, endless resources and huge informational potential. By combining different components, new word meanings can be created. The more a student knows the key elements of words that carry the main content load, the better he will navigate the flow of information, the more his vocabulary will be, the faster he will be able to master modern European languages. Latin continues to live as a source of replenishment of the international vocabulary foundation as the language of science. A person involved in the mysteries of the words of ancient Rome, expanding his horizons, meaningfully perceives the essence and meaning of many modern words and concepts. Thus, through the study of the Latin language, the student is included in the dialogue of cultures.
Опис
Ключові слова
латинська мова, міжкультурна комунікація., Latin, intercultural communication.
Бібліографічний опис
Ситько О.М. ВИВЧЕННЯ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали ХІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 25 березня 2019 р. — Одесса: ОДУВС, 2018. С.48 - 49.