Економічна теорія

Анотація
У цьому підручнику авторами запропонована власна структура навчальної дисципліни, яка інтегрує теоретико-економічну і конкретно-економічну части- ни. Пропонований підручник дозволяє студентам не тільки освоїти ключові поняття економічної науки, а й наблизитися до основ економічного аналізу. Видання призначене для студентів юридичних вузів. In this textbook, the authors propose their own structure of the curriculum discipline that integrates theoretical and economic and specific economic parts. The proposed textbook allows students not only to master the key the concept of economic science, but also to approach the basics of economic analysis. The publication is intended for law students.
Опис
Ключові слова
економічна теорія, предмет, метод, мікроекономічна, макроекономічна, мегаекономічна, economic theory, subject, method, microeconomic, macroeconomic, megaeconomic
Бібліографічний опис
Головченко О. М. Економічна теорія : підруч. / О. М. Головченко, А. О. Шелехов, М. Ф. Головченко та ін.; за заг. ред. А. О. Шелехова. — Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2018. — 160 с.
Зібрання