Підручники

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 20
 • Документ
  Міграційне право України
  (Міжнародний університет бізнесу і права, 2016) Гусаров, Сергій Миколайович; Безпалова, Ольга Ігорівна; Грохольський, Володимир Людвігович; Hrokholskyi, Volodymyr; Кузьменко, Оксана Володимирівна; Ковальська, Віта Володимирівна; Юнін, Олександр Сергійович; Братель, Сергій Григорович; Bratel, Serhii; Варивода, Василь Іванович; Казанчук, Ірина Дмитрівна; Кобзар, Олександр Федорович; Коропатов, Олег Миколайович; Koropatov, Oleh; Луговий, Ігор Олександрович; Маковій, Віктор Петрович; Makovii, Viktor; Максименко, Наталія Володимирівна; Ненько, Сергій Сергійович; Плужнік, Олена Іванівна; Pluzhnik, Olena; Салманова, Олена Юріївна; Яценко, Валентина Петрівна; Квасневська, Наталія Дмитріївна; Острович, Сергій Ернестович; Пащенко, Костянтин Сергійович; Супрун, Галина Борисівна; Пабат, Олександр Васильович; Чапала, Ольга Юріївна; Радутний, Сергій Іванович
  У підручнику викладено основні засади міграційного права України як самостійної галузі права. У ньому розкрито понятійний апарат міграційного права, проблеми управління міграційними процесами, статус суб’єктів міграційного права, сутність міграційного режиму, засади відповідальності за міграційні правопорушення.The textbook outlines the basic principles of migration law of Ukraine as an independent branch of law. It reveals the conceptual apparatus of migration law, the problems of managing migration processes, the status of subjects of migration law, the essence of the migration regime, the principles of responsibility for migration offenses.
 • Документ
  Пенітенціарна кримінологія
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Богатирьов, І. Г.; Bohatyrov, I. H.; Боровик, А.В.; Шкута, Олег Олегович; Shkuta, Oleh; Дмитренко, Наталя Андріївна; Dmytrenko, Natalia
  Підручник «Пенітенціарна кримінологія» підготовлений авторським колективом відповідно до навчальних програм «Кримінологія», «Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права України» і має на меті розширити спектр знань студентів, магістрів, аспірантів щодо вчинення засудженими та персоналом місць несвободи кримінальних правопорушень та розкрити шляхи їх запобігання. У ньому відображена загальна, особлива та спеціальна частина. Підручник «Пенітенціарна кримінологія» буде корисний студентам, магістрам, аспірантам, викладачам юридичних закладів вищої освіти, персоналу установ виконання покарань Міністерства юстиції України, слідчим, адвокатам, прокурорам, суддям та усім, хто цікавиться проблемами теорії і практики пенітенціарної злочинності в місцях несвободи. The textbook "Penitentiary Criminology" was prepared by the author's team in accordance with the educational programs "Criminology", "Actual problems of the criminal law of Ukraine" and aims to expand the spectrum knowledge of students, masters, and graduate students regarding the commission of criminal offenses by convicts and staff of places of deprivation of liberty and to reveal ways of their prevention. It displays the general, special and special part. The textbook "Penitentiary Criminology" will be useful for students, masters, postgraduates, teachers of legal institutions of higher education, staff institutions of the Ministry of Justice of Ukraine, investigators, lawyers, prosecutors, judges and everyone who is interested in the problems of the theory and practice of penitentiary crime in places of imprisonment.
 • Документ
  Запобігання та протидія домашньому насильству
  (Одеса: ОДУВС, 2022) Ковальова, Олена Володимирівна; Kovalova, Olena; Берендєєва, Анастасія Ігорівна; Berendieieva, Anastasiia
  Підручник призначений для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» та 081 «Право», які вивчають навчальну дисципліну «Запобігання та протидія домашньому насильству». Розділи підручника відповідають тематичному плану навчальної дисципліни «Запобігання та протидія домашньому насильству». Підручник містить теоретичний матеріал, питання та тести для самоконтролю, список рекомендованої літератури до кожного із розділів. Підручник буде корисним для науково-педагогічного складу та здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, практичним працівникам поліції, які здійснюють реагування на факти домашнього насильства, а також іншим суб’єктам запобігання та протидії домашньому насильству. The textbook is intended for students of higher education majors 262 "Law enforcement" and 081 "Law" studying the discipline "Prevention and combating domestic violence". The chapters of the textbook correspond to the thematic plan of the educational discipline "Prevention and combating domestic violence". The textbook contains theoretical material, questions and tests for self-control, a list of recommended literature for each chapter. The textbook will be useful for scientific and pedagogical staff and students of higher education institutions with specific educational conditions that train police officers, practical police officers who respond to facts of domestic violence, as well as other subjects of prevention and countermeasures against domestic violence.
 • Документ
  Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні
  (Видавничий дім «Професіонал», 2021-02) Албул, Сергій Володимирович ORCID: 0000-0002-3253-9225 ; Єгоров, Сергій Олександрович; Боровик, Андрій Володимирович; Галабурда, Надія Анатоліївна; Костенко, Марина Володимирівна; Чернявський, Сергій Сергійович
  Надано науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України, а саме зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні. Науково-практичний коментар розрахований на суддів, прокурорів, слідчих, співробітників оперативних підрозділів та адвокатів для використання в практичній роботі, а також як навчальний посібник для студентів навчальних закладів, які готують фахівців в галузі права. Provided a scientific and practical commentary on the Criminal Procedure Code of Ukraine, namely, samples of procedural documents in criminal proceedings. The scientific and practical commentary is designed for judges, prosecutors, investigators, employees of operational units and lawyers for use in practical work, as well as a textbook for students of educational institutions that train specialists in the field of law.
 • Документ
  Професійна педагогіка
  (2020) Семенова, Алла Василівна; Semenova, Alla
  У підручнику викладено загальні засади професійної педагогіки: предмет, функції, особливості проведення досліджень у професійній освіті; проаналізовано проблеми змісту й методів навчання у закладі вищої освіти, контролю і оцінювання якості навчально-професійних досягнень студентів; висвітлено питання стандартизації і освітніх вимірювань у вищій школі. Матеріал викладено на засадах студентоцентрованої, компетентнісної освіти. Формуванню педагогічних компетентностей, навичок навчання і викладання сприятимуть діалогічний стиль інформаційного, рефлексивного та практичного блоків, додатки та предметний покажчик. The textbook outlines the general principles of professional pedagogy: subject, functions, peculiarities of conducting research in professional education; analyzed the problems of the content and methods of teaching in the institution of higher education, control and evaluation of the quality of educational and professional achievements of students; the issue of standardization and educational measurements in higher education is covered. The material is presented on the basis of student-centered, competency-based education. The formation of pedagogical competences, learning and teaching skills will be facilitated by the dialogic style of informative, reflective and practical blocks, appendices and a subject index.