Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою: дискусія триває

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Статтю присвячено існуючим проблемам, які, на жаль, і надалі в кримінально-правовій характеристи-ці злочинів проти правосуддя, передбачених ст. 371 КК України, мають негативні тенденції, що вчиню-ються службовими особами досудового розслідування в процесі здійснення правосуддя, та на їх підставі надання шляхів удосконалення чинного законодавства. Статья посвящена существующим проблемам, к сожалению, и в дальнейшем в уголовно-правовой характеристике преступлений против правосудия, предусмотренных ст. 371 УК Украины, имеют негативные тенденции, совершаемые должностными лицами досудебного расследования в процессе осуществления правосудия, и на их основании предоставление путей совершенствования действующего законодательства. The article is devoted to the current problems, unfortunately continue in criminal characterization of crimes against justice under art. 371 of the Criminal Code of Ukraine have negative trends, committed by officials of pretrial investigation in the course of justice, and on the basis of their ways to improve current legislation.
Опис
Ключові слова
правосуддя, кваліфікація, система злочинів, затримання, привід, домашній арешт, три-мання під вартою, суб’єкти здійснення правосуддя, процесуальна діяльність, тлумачення., правосудие, квалификация, система преступлений, задержание, привод, домашний арест, содержание под стражей, субъекты осуществления правосудия, процессуальная деятельность, толкование., justice, qualification, system of crimes, detention, wire, house arrest, detention, subjects of the administration of justice, procedural activities, interpretation.
Бібліографічний опис
Воронцов А.В. Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою: дискусія триває / А.В. Воронцов // Південноукраїнський правничий часопис. - 2015. - № 4. - С. 22 - 26.