Конфліктологічна компетентність працівника правоохоронних органів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Сучасна професійна підготовка працівників право-охоронних органів (ґрунтуючись на загальносвітових стандартах) передбачає формування системи психологічних установок фундаменту менталітету поліцейського, його сьогодення і майбутнього світосприйняття, ставлення до своєї роботи, до оточуючих людей, до себе, до загальнолюдських цінностей. Іншими словами, поліцейський повинен бути готовий певним чином мислити, діяти і оцінювати свої вчинки, відточувати свою професійну майстерність. Однією з таких базових установок є готовність до надання допомоги будь-якій людині, що потребує в ній, що базується на небайдужому ставленні до переживань, болю, страждань інших людей. Щира і відповідальна поведінка співробітника поліції - найбільш часто зустрічаємо оцінка з маси інших соціальних очікувань. Стати “своїм” для громадян - це значить знайти з ними “спільну мову”. У загальнолюдському сенсі поліцейський зобов’язаний (змушений для власної професійної безпеки) спілкуватися з різними категоріями людей, які відчувають різноманітність переживань (в тому числі і агресію), таким чином, щоб в кінцевому рахунку перетворити їх з ворогів в друзів. У юридико-психологічному сенсі працівнику право-охоронного органу доцільно взаємодіяти з громадянами так, щоб їх значне число залишилося задоволеними спілкуванням з ним, “агентом” позитивного соціального впливу поліції. Позитивна думка про співробітника (і про його колег) має поширитися і утвердитися у свідомості громадян, сформувати ставлення довіри між населенням і поліцією. Профессиональная подготовка сотрудников внутренних дел предполагает формирование психоло-гических установок – как фундамента менталитета полицейского, современного мировосприятия, отношения к своей работе, к окружающим людям, к самому себе, отношение к общечеловеческим ценностям. То есть, полицейский должен мыслить, действовать, оценивать свои поступки, и повышать свое профессиональное мастерство. Одной из базовых установок, в его профессиональной деятельности, должна быть готовность прийти на помощь любому человеку. Modern training of law enforcement officers (based on global standards) involves the formation of the system of attitudes - the foundation of the police officer mentality, its present and future outlook, attitude towards his/her work, towards the people around, towards him/herself, towards human values. In other words, the police officer should be ready to think in a certain way, to act and evaluate his/her actions, to improve his/her professional skills. One of these basic purposes is readiness to assist anyone in need of it, based on the indifferent attitude towards feelings, pain and suffering of others. Sincere and responsible behavior of the police officer is the most often estimation among other social expectations. To become “their” for citizens means to find “common ground.” In terms of general human sense the police officer is obliged (forced for his/her own professional security) to communicate with different groups of people who experience a variety of emotions (including aggression), so that eventually it turns them into enemies of friends. In legal-psychological sense it is advisable for law enforcement officers to interact with citizens so that they remain satisfied with a significant number of conversations with him/her, the “agent” of positive social impact of the police. The positive opinion of the employee and his colleagues) has to spread and strengthen itself in the minds of citizens, form the trust between the people and police. From the modern police officer a system of knowledge and skills in Conflict is required, which allows to: - effectively prevent the destructive effects of conflict; - constructively manage the conflict, conflict situation, own behavior and the behavior of the opponent; - positively influence the emotional background of relations with people regulating either their own emotions or the emotions of the opponent; - reflect and build behavioral strategy for optimal interaction situation; - psychologically competently counteract with aggressive opponents; - conduct effective negotiations to achieve a cooperative relationship; - provide psychological and mediation assistance to citizens in terms of conflict interaction, etc. The above mentioned skills can be developed as part of a large-scale police training in Conflict sphere. The psychological competence of staff in interpersonal conflict is of particular practical interest. Disclosure of psychological determinants of constructive behavior of law enforcement officers in interpersonal conflicts with different groups of citizens and the development of algorithms of actions in emotionally stressful interpersonal situations are necessary.
Опис
Ключові слова
конфліктологічна компетентність, кризові ситуації, суб’єкти конфлікту, негативні емоції, професійна діяльність, професійна підготовка., конфликтлогическая компетентность, кризисные ситуации, субъекты конфликта, отрицательные эмоции, профессиональная деятельность, профессиональная подготовка., the conflict competence, crises, subjects of a conflict, negative emotions, professional activities, professional training.
Бібліографічний опис
Матієнко Т.В. Конфліктологічна компетентність працівника правоохоронних органів / Т.В. Матієнко // Південноукраїнський правничий часопис. - 2016. - № 2. - С. 102 - 106.