ПРОГАЛИНИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО РОЗГЛЯДУ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ, ЗАФІКСОВАНИХ В АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Відповідно нормативно-правових актів, які регламентують діяльність Національної поліції України, одним із її основних завдань є регулювання дорожнього руху та здійс- нення контролю за додержанням його учасниками встановлених державою правил. Разом з тим, на момент створення та тривалого часу її функціонування, поліцейські екіпажі не були в повній мірі укомплектовані засобами вимірювання швидкості тран- спортних засобів (або вони були застарілі), що не давало змоги на належному рівні забезпечувати безпеку дорожнього руху. Проблема, яка склалася в державі у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху вимагала негайного законодавчого та техніч- ного її вирішення. Таким рішенням стала необхідність впровадження в Україні сис- теми автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху (далі – Система), які в тому числі пов’язані із перевищенням встановлених швидкісних режимів. З 2017 року в Україні було прийнято ряд законодавчих та відомчих нормативних актів, які регулюють діяльність Національної поліції в цьому напрямку. Так було внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), прийнята Кабінетом Міністрів України (далі – КМУ) Постанова щодо функ- ціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі та видано Міністерством внутріш- ніх справ України (далі – МВС) низка наказів щодо оформлення адміністративних матеріалів за правопорушення в цієї сфері тощо. Перші Системи, з'явилися в Україні 1 червня 2020 року і за півтора роки їхнього функціонування винесено близько 3 млн. постанов про порушення встановлених обмежень швидкості. На превеликий жаль, функціонування Системи не викорінює факти порушення швидкісного режиму, що в свою чергу вимагає від держави застосування більш кри- тичних засобів впливу на правопорушників. Однією з таких спроб стало перегляд змі- сту статті 122 КУпАП «Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху» та збільшення розміру штрафних санкції. Разом з цим наміри зако- нодавця вгамувати прихильників швидкої їзди іноді суперечать самі собі, що не дає змоги представникам Національної поліції діяти максимально ефективно під час при- тягнення правопорушників до відповідальності, а в деяких випадках взагалі обмежує можливість застосувати заходи адміністративного примусу. According to the regulations governing the activities of the National Police of Ukraine, one of its main tasks is to regulate traffic and monitor compliance by its participants with the rules established by the state. However, at the time of its creation and long-term operation, police crews were not fully equipped with speedometers (or they were outdated), which did not allow for proper road safety. The problem that has developed in the country in the field of road safety required immediate legislative and technical solution. This decision was the need to introduce in Ukraine a system of automatic recording of violations of traffic rules (hereinafter – the System), which are also related to exceeding the established speed limits. Since 2017, Ukraine has adopted a number of legislative and departmental regulations governing the activities of the National Police in this area. Thus, the Code of Ukraine on Administrative Offenses (hereinafter – the Code of Administrative Offenses) was amended, the Cabinet of Ministers of Ukraine (hereinafter – the Cabinet of Ministers) adopted a Resolution on the functioning of the system of recording administrative offenses in the field of road safety automatically MIA) a number of orders on the preparation of administrative materials for offenses in this area, etc. The first systems appeared in Ukraine on June 1, 2020 and for one and a half years of their operation about 3 million decisions on violation of the established speed limits were made. Unfortunately, the functioning of the System does not eradicate the facts of speeding violations, which in turn requires the state to use more critical means of influencing offenders. One of such attempts was to revise the content of Article 122 of the Code of Administrative Offenses "Exceeding the established speed limits, driving on the prohibitory signal of traffic regulation and violation of other traffic rules" and increase the size of penalties. At the same time, the legislator's intentions to appease supporters of speeding sometimes contradict themselves, which prevents the National Police from acting as effectively as possible in bringing offenders to justice, and in some cases limits the possibility of administrative coercion.
Опис
Ключові слова
Кодекс України про адміністративні правопорушення, Правила дорожнього руху, розгляд справ про адміністративні правопорушення у сфері забез- печення безпеки дорожнього руху зафіксовані в автоматичному режимі., Code of Ukraine on Administrative Offenses, Traffic rules, systems for recording administrative offenses in the field of road safety in automatic mode, consideration of cases on administrative offenses in the field of road safety recorded automatically.
Бібліографічний опис
Бондар В.В., Бездольний М.Ю. ПРОГАЛИНИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО РОЗГЛЯДУ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ, ЗАФІКСОВАНИХ В АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ. Юридичний бюлетень. 2022. Випуск 25. С. 58-63.