КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ ТЕРОРИСТИЧНІ АКТИ У ВЕЛИКИХ МІСТАХ УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Юридичний науковий електронний журнал
Анотація
Стаття присвячена дослідженню кримінологічної характеристики осіб, які вчиняють терористичний акт у великих містах України. У статті особа терориста досліджується через призму специфічних соціально-демографічних, кримінально-правових, соціально-рольо- вих та морально-психологічних ознак. Представлені найбільш цікаві типології особи, яка вчиняє терористичний акт у межах великих українських міст. Стверджується, що особа, перш ніж стати терористом, проходить через певні стадії соціальної дезадаптації: труднощі, незадоволеність, невирішені проблеми, апатію, безвихідь та інші умови. Узагальнено, що кримінологічний портрет особи, яка вчиняє терористичні акти у великих містах України приблизно є таким. Зокрема, це – особа чоловічої статті, як молодого, так і дорослого віку (від 18 до 60 років і більше), громадянин України, з базовою вищою (55,0%) або повною середньою (25,0%) освітою, неодружений, на момент вчинення такого злочину ніде не працювали й не навчилися. Приблизно чверть осіб, які вчиняли злочин даного виду на території великих міст України мають злочинний досвід, зокрема, раніше засуджувалися за злочини, переважно, у сфері незаконного обігу зброї. Близько 45-50% осіб, які вчиняли терористичні акти на теренах м. Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Запоріжжя та Львова діяли колективно, тобто у складі організованої груп чи злочинної організації. Зроблено висновок, що специфічні риси особи, яка вчиняє терористичний акт у великих містах України мають використовуватися у практичній діяльності під час організації процесу запобігання цьому суспільно небезпечному явищу. The article is devoted to the study of the peculiarities of the criminological characteristics of persons who commit a terrorist act in large cities of Ukraine. The article examines the personality of a criminal-terrorist through the prism of specific socio-demographic, criminal-legal, socialrole and moral-psychological features. The most interesting typologies of a person who commits a terrorist act within large Ukrainian cities are presented. It is claimed that before becoming a terrorist, a person goes through certain stages of social maladjustment: difficulties, dissatisfaction, unresolved problems, apathy, hopelessness and other conditions. It is summarized that the criminological portrait of a person who commits terrorist acts in large cities of Ukraine is approximately as follows. In particular, this is a person of a male article, both young and adult (from 18 to 60 years and older), a citizen of Ukraine, with a basic higher (55.0%) or full secondary (25.0%) education, unmarried, at the time of committing such a crime, they did not work or study anywhere. Approximately a quarter of people who committed this type of crime in the territory of large cities of Ukraine have criminal experience, in particular, they were previously convicted of crimes, mainly in the field of illegal arms trafficking. About 45-50% of people who committed terrorist acts in Kyiv, Kharkiv, Odesa, Dnipro, Zaporizhzhia and Lviv acted collectively, that is, as part of organized groups or criminal organizations. It was concluded that the specific features of a person who commits a terrorist act in large cities of Ukraine should be used in practical activities during the organization of the process of preventing this socially dangerous phenomenon.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Стукаліна, О. КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ ТЕРОРИСТИЧНІ АКТИ У ВЕЛИКИХ МІСТАХ УКРАЇНИ. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 11. С. 603-606.