ДО ПИТАННЯ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБКИ ЄДИНИХ СТАНДАРТІВ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-12-14
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ: Національна академія внутрішніх справ
Анотація
Все вищезазначене спонукає авторку до наступних висновків. По-перше, існує нагальна необхідність розробки єдиних стандартів підготовки фахівців, які уповноважені здійснювати діяльність щодо запобігання та протидії домашньому насильству. Єдині стандарти підготовки сприятимуть формуванню спільного глибинного розуміння проблематики домашнього насильства та спільної філософії дій суб’єктів. По-друге, доцільним вбачається проведення систематичних міжвідомчих навчань фахівців. Важливо, щоб це були не лише періодичні навчання за сприяння міжнародних організації, а й внесені в місцеві плани дій, з передбаченням відповідного фінансування в місцевих та обласних програмах. All of the above leads the author to the following conclusions. First, there is an urgent need to develop uniform standards for the training of specialists who are authorized to carry out activities related to the prevention and counteraction of domestic violence. Uniform standards of training will contribute to the formation of a common in-depth understanding of the issue of domestic violence and a common philosophy of actions of the subjects. Secondly, it is considered expedient to conduct systematic interdepartmental training of specialists. It is important that these are not only periodic trainings with the assistance of international organizations, but also included in local action plans, with the provision of appropriate funding in local and regional programs.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ковальова О.В. ДО ПИТАННЯ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБКИ ЄДИНИХ СТАНДАРТІВ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВУ. Забезпечення запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми: національна практика та зарубіжний досвід: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 14 грудня 2020). Київ: Національна академія внутрішніх справ, 2020. С. 225 - 228.