НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ НА МАЙНО З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ КОНФІСКАЦІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті розглянуто особливості застосування заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації. Зосереджено увагу на понятті, правових підставах накладення арешту на майно з метою забезпечення спеціальної конфіскації. Використовуючи системне тлумачення норм Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу України констатовано, що суб’єктами, щодо яких може бути застосований арешт майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації можуть бути: підозрюваний, обвинувачений, засуджений; особа, яка не підлягає кримінальній відповідальності у зв’язку з недосягненням віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, або неосудністю, або звільняється від кримінальної відповідальності чи покарання; третя особа, якщо вона набула майно від підозрюваного, обвинуваченого чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. Додатково звернуто увагу, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, коли майно вилучається у особи, яка не є власником або добросовісним володільцем такого майна, а тому цей захід впливу на особу має некаральний характер, метою застосування якого є припинення використання грошей та іншого майна, набутих унаслідок злочинної або іншої протиправної діяльності, як цілі або засобу кримінально-протиправної діяльності. При цьому, на підставі аналізу судової практики, встановлено, що тягар доведення необхідності застосування спеціальної конфіскації покладається на сторону обвинувачення, яка має обґрунтувати свої доводи і вказати, що саме підлягає спеціальній конфіскації та чи вирішувалося питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження щодо майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації. The article examines the features of the application of the measure of securing criminal proceedings as seizure of property with the aim of ensuring special confiscation. Attention is focused on the concept, the legal grounds for seizing property for the purpose of ensuring special confiscation. Using a systematic interpretation of the norms of the Criminal Code and the Criminal Procedure Code of Ukraine, it was established that the following subjects can be subject to seizure of property for the purpose of ensuring special confiscation: suspect, accused, convicted; a person who is not subject to criminal liability due to not having reached the age from which criminal liability may arise, or lack of judgment, or is exempt from criminal liability or punishment; a third person, if he acquired the property from the suspect, the accused or another person free of charge, at the market price or at a price higher or lower than the market value, and knew or should have known that such property corresponds to any of the signs specified in clauses 1-4 of the first part of Article 96-2 of the Criminal Code of Ukraine. It is additionally noted that special confiscation is applied in the case when property is seized from a person who is not the owner or bona fide owner of such property, and therefore this measure of influence on a person has a non-punitive nature, the purpose of which is to stop the use of money and other property acquired as a result of criminal or other illegal activity, as the goal or means of criminal and illegal activity. At the same time, based on the analysis of court practice, it was established that the burden of proving the need for special confiscation rests with the prosecution, which must substantiate its arguments and indicate what exactly is subject to special confiscation and whether the issue of applying measures to ensure criminal proceedings in relation to property has been resolved provision of special confiscation.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мудрецька, Г. НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ НА МАЙНО З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ КОНФІСКАЦІЇ. Південноукраїнський правничий часопис. 2023. № 1. С.222-227.