ОКРЕМІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УМОВ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У БОРОТЬБІ ІЗ ЗЛОЧИНАМИ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Тенденцією сучасної кримінально-правової політики стає розвиток методів управління, не пов'язаних з примусом, з тим щоб правомірність поведінки обумовлювалася не страхом перед санкціями, а позитивними моральними установками і звичками. Посилення моральної ролі кримінального закону, подальша його гуманізація кримінально-правова політика вважає напрямком оновлення чинного кримінального законодавства, з тим щоб попередити злочин, а якщо це не вдається, то хоча б відшкодувати заподіяну шкоду або зменшити її. The trend in contemporary criminal law is the development of non-coercive methods of management, so that the lawfulness of conduct was conditioned not by fear of sanctions, but by positive moral attitudes and habits. Strengthening the moral role of the criminal law, further its humanization criminal law considers the direction of updating the current criminal law, in order to prevent the crime, and if it does not, then at least to compensate for the damage or reduce it. Тенденцией современной уголовно-правовой политики становится развитие методов управления, не связанных с принуждением, с тем чтобы правомерность поведения обуславливалась не страх перед санкциями, а положительными моральными установками и привычками. Усиление моральной роли уголовного закона, дальнейшая его гуманизация уголовно-правовая политика считает направлением обновления действующего уголовного законодательства, с тем чтобы предупредить преступление, а если это не удается, то хотя бы возместить причиненный ущерб или уменьшить ее.
Опис
Ключові слова
кримінальна відповідальність, запобігання злочинності, звільнення від кримінальної відповідальності, criminal liability, crime prevention, exemption from criminal liability, уголовная ответственность, предотвращения преступности, освобождение от уголовной ответственности
Бібліографічний опис
Гритенко О. А. ОКРЕМІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УМОВ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У БОРОТЬБІ ІЗ ЗЛОЧИНАМИ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ / О. А. Гритенко //Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії наркозлочинності: матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. 23 лист. 2018 р. – Одеса : ОДУВС, 2018. – С. 38-43.