ЩОДО ПИТАННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-10-22
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
В даній роботі розглядаються питання корупційних ризиків, зокрема в професійній діяльності поліцейських. Служба в поліції, є різновидом служби в органах державної влади, яка здійснює функції публічного адміністрування з підготовки, прийняття та виконання управлінських рішень, за допомогою яких відбувається реалізація державної політики з протидії правопорушенням, охорони прав, свобод і законних інтересів осіб, підтримання публічного порядку та безпеки. Специфіка служби в поліції створює можливості для існування суперечливих інтересів – особи чи групи осіб, суспільства та самої держави, зіткнення яких в галузі публічного адміністрування сприяє (або може сприяти) виникненню різноманітних конфліктних ситуацій, а може призвести і до вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією. The questions of corruption risks are examined in this work, in particular in professional activity of policemen. Service is in a police, is the variety of service in public, that carries out the functions of public administration from preparation, acceptance and implementations of administrative decisions, by means of that there is realization of public policy from counteraction, guard of rights, freedoms and legal interests of persons, maintenance of public order and safety, offence, authorities. The specific of service in a police creates possibilities for existence of contradictory interests - person or group of persons, society and state, the collision of that in industry of public administration assists (or can promote) the origin of various conflict situations, and can lead and to the feasance of the offences related to the corruption.
Опис
Ключові слова
Корупція, корупційні ризики, класифікація за ознаками, зовнішні ризики, внутрішні ризики, служба в поліції., Corruption, corruption risks, classification on signs, external risks, internal risks, service in a police.
Бібліографічний опис
Середницька І.А. ЩОДО ПИТАННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ. / «СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, (м. Одеса, 22 жовтня 2021 року). Одеса: ОДУВС, 2021. С. 148-150.