Віктимологічні заходи запобігання корисливо-насильницьким злочинам в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Європейські перспективи
Анотація
У статті розроблені та запропоновані заходи віктимологічного запобігання корисливо-насильницьким злочинам, які спрямовуються на захист потенційної та реальної жертв. В умовах різкого погіршення кримінальної ситуації необхідне розроблення ефективної державної програми щодо боротьби зі злочинністю з включенням до неї достатніх, часом нестандартних, запобіжних заходів, що вимагає підвищення професійного рівня працівників правоохоронних органів. У зв’язку з чим, на основі результатів аналізу зарубіжного досвіду та багаторічної вітчизняної практики розроблено проєкт програми запобігання корисливо-насильницьким злочинам, визначено пріоритетні завдання підрозділів Національної поліції (кримінальної та патрульної поліції, поліції охорони) на основі стратегії випередження злочинних діянь, з урахуванням оперативних можливостей та аналізу оперативної обстановки на території обслуговування. Запропоновано методику виявлення потенційних жертв (уже використовують підрозділи превентивної діяльності Національної поліції), яка включає програми (алгоритми) дій, спрямовані на виявлення осіб, схильних до вчинення корисливо-насильницьких злочинів, та їх зв’язків, а також осіб (їх груп) з підвищеним рівнем віктимності. Важливе значення в запобіганні корисливо -насильницьким злочинам повинно відігравати індивідуальне віктимологічне запобігання, що полягає у виявленні осіб з підвищеною віктимністю і проведенні з ними захисних та виховних заходів, спрямованих на зниження ризику стати жертвою злочинних посягань. Індивідуальне віктимологічне запобігання має резервні можливості для запобігання корисливо-насильницьким злочинам і разом із застосуванням вищезазначених заходів та за допомогою розроблення й реалізації конкретних рекомендацій щодо виявлення потенційних жертв, прогнозування їх віктимної поведінки та зниження потенційної віктимності є ефективним важелем у віктимологічному запобіганні загалом. Враховуючи зазначене та з метою індивідуального запобігання корисливо-насильницьким злочинам, запропоновано дві взаємопов’язані програми: програма виявлення осіб з підвищеною віктимністю; програма корекції віктимності окремих громадян. The article develops and proposes victimprevention measures for acts of violence and violence aimed at protecting potential and actual victims. In the context of a sharp deterioration of the criminal situation, it is necessary to develop an effective state program for combating crime with the inclusion of suffi cient, sometimes nonstandard, preventive measures in it, which requires the improvement of the professional level of law enforcement offi cials. In connection with this, on the basis of the results of the analysis of foreign experience and many years of domestic practice, a draft program for the prevention of selfi sh and violent crimes was developed, the priorities of the units of the National police (criminal and patrol police, police protection) were determined based on the strategy of crime prevention, taking into account operational capabilities and analysis of the operational situation in the service area. A methodology for identifying potential victims (already used by the National Police Preventive Action Units) is proposed, which includes programs (algorithms) for actions aimed at identifying persons liable to commit acts of self-violence and their relationships, as well as persons (their groups) with increased level of victimization. Individual victim victim prevention, which is to identify persons with increased victimization and to take protective and educational measures aimed at reducing the risk of becoming a victim of criminal offenses, should play an important role in preventing selfi sh and violent crimes. Individual victim prevention has the potential to prevent self-infl icted acts of violence and, together with the implementation of the aforementioned measures, through the development and implementation of specifi c recommendations for identifying potential victims, predicting their victim behavior and reducing potential victimization, is an effective tool for preventing victimization. In view of this, two interrelated programs have been proposed and for the purpose of individual prevention of acts of violence and violence: a program for identifying persons with high levels of victimization; a program to correct the victimization of individual citizens.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Семенишин, М. Віктимологічні заходи запобігання корисливо-насильницьким злочинам в Україні. Європейські перспективи. 2020. № 2. С.97-104.