ВОЛОНТЕРСТВО ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ: ПРАВА ТА ГАРАНТІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Стаття присвячена вивченню правового статусу волонтерів, які займаються допомогою та підтримкою в умовах війни. Робота розглядає законодавчі акти та міжнародні норми, які визначають права та обов'язки волонтерів, а також аналізує зміни та проблеми в правовому регулюванні волонтерської діяльності. Дослідження розкриває важливі аспекти правового захисту волонтерів під час війни. Аналізуються права волонтерів на безпеку, недоторканість та соціальний захист, а також гарантії їхньої діяльності, включаючи свободу вибору та організації волонтерських проектів. Досліджується взаємодія волонтерів з органами влади та військовими структурами, а також механізми надання юридичної та медичної допомоги волонтерам. Автор приділяє увагу змінам та проблемам в правовому регулюванні волонтерської діяльності під час війни. Аналізуються законодавчі недоліки та прогалини, які можуть обмежувати права та можливості волонтерів, а також перешкоджати їхній ефективній діяльності. Дослідження спрямоване на визначення пропозицій щодо поліпшення законодавчої бази та забезпечення більшої правової захищеності волонтерів під час війни. Це дослідження має важливе значення для розуміння та покращення правового статусу волонтерів під час війни в Україні. Враховуючи постійну динаміку ситуації в бойовій зоні, аналізується актуальність і потреба у вдосконаленні законодавства для забезпечення ефективної діяльності волонтерів. Дослідження висвітлює ключові проблеми, з якими стикаються волонтери під час війни. Це включає в себе недостатню координацію та співпрацю між органами влади та волонтерськими організаціями, недостатню фінансову підтримку, а також недостатність правових механізмів для захисту волонтерів в разі порушення їхніх прав та безпеки. Автор зауважує необхідність вдосконалення правового регулювання волонтерської діяльності під час війни. Пропонуються рекомендації щодо розробки та прийняття нових законів, які б забезпечували більшу правову захищеність волонтерів та сприяли більш ефективній організації їхньої діяльності. Також розглядаються важливі аспекти співпраці між волонтерами, владою та військовими структурами з метою покращення координації та спільної дії. The article is dedicated to studying the legal status of volunteers engaged in assistance and support during armed conflict. The work examines legislative acts and international norms that define the rights and obligations of volunteers, as well as analyzes changes and problems in the legal regulation of volunteer activities. The research reveals important aspects of legal protection for volunteers during war. The rights of volunteers to safety, inviolability, and social protection are examined, as well as guarantees for their activities, including freedom of choice and organization of volunteer projects. The interaction of volunteers with authorities and military structures is explored, along with mechanisms for providing legal and medical assistance to volunteers. The author pays attention to the changes and problems in the legal regulation of volunteer activities during war. Legislative shortcomings and gaps that may limit the rights and opportunities of volunteers, as well as hinder their effective activities, are analyzed. The research aims to identify proposals for improving the legislative framework and ensuring greater legal protection for volunteers during war. This study is of great importance for understanding and improving the legal status of volunteers during war in Ukraine. Considering the ongoing dynamics of the situation in the conflict zone, the relevance and need for legislation improvement to facilitate effective volunteer activities are examined. The research highlights key issues faced by volunteers during war. This includes insufficient coordination and cooperation between authorities and volunteer organizations, inadequate financial support, as well as a lack of legal mechanisms for protecting volunteers in case of rights and safety violations. The author emphasizes the need for improving the legal regulation of volunteer activities during war. Recommendations are proposed for the development and adoption of new laws that would ensure greater legal protection for volunteers and facilitate more effective organization of their activities. Important aspects of collaboration between volunteers, authorities, and military structures are also discussed to enhance coordination and joint action.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Сірко, В. ВОЛОНТЕРСТВО ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ: ПРАВА ТА ГАРАНТІЇ. Південноукраїнський правничий часопис. 2023. № 2. С. 124-129.