Зміст та тлумачення цивільно-правового договору

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
В цій роботі автори зосередили свою увагу на питанні цивільно-правового договору як одному з регуляторів цивільних правовідносин . В статті була дана оцінка цивільно-правовому договору як юридичній категорії, підкреслена його роль у розвитку національного цивільного права як одного із найефективніших правових механізмів опосередкування складних суспільних відносин у сфері товарообігу. Приділяється увага договору як підставі виникнення зобов’язань та проводиться аналіз юридичних категорій «договір » та «правочин», аналізуються право та дієздатність суб’єктів договірних правовідносин. Звертається увага на зміст договору та дослідили умови договору які використовують суб’єкти при укладанні договору. Як підсумок роботи було розглянуто питання тлумачення цивільно-правового договору та його ролі при вирішенні виникаючих між сторонами спорів. In this paper, the authors focused on the issue of civil law as one of the regulators of civil law. The article evaluates the civil law contract as a legal category, emphasizes its role in the development of national civil law as one of the most effective legal mechanisms for mediating complex social relations in the field of trade. Attention is paid to the contract as the basis for the emergence of obligations and analysis of the legal categories of "contract" and "transactions", analyzes the law and capacity of the subjects of contractual relations. Attention is paid to the content of the contract and investigated the terms of the contract used by the parties in concluding the contract. As a result, the issue of interpretation of the civil law contract and its role in resolving disputes between the parties was considered.
Опис
Ключові слова
Договір, правочин, зобов’язання , юридичний факт, правоздатність та дієздатність, зміст договору, істотні, звичайні, випадкові умови, тлумачення договору., An agreement, legal transaction, obligation,, is a legal fact, legal capacity and capability, maintenance of agreement, substantial, ordinary, casual terms, interpretations of agreement.
Бібліографічний опис
Середницька І.А Степаненко О.М. Зміст та тлумачення цивільно-правового договору / І.А. Середницька, О.М. Степаненко // Південноукраїнськийй правничий часопис. – 2011. – № 3. – С. 108-109.
Зібрання