ПІДВИЩЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Стаття присвячена питанням використання відкритих джерел інформації у підготовці здобу- вачів вищої освіти за галузями знань 08 «Право» та 26 «Цивільна безпека», зокрема під час викладання навчальних дисциплін: «Інформаційні технології», «Інформаційне забезпечення професійної діяльності», «Аналіз інформації з відкритих джерел», «Сучасні інформаційні технології», «Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності». Проаналі- зовано зміни за останні 4 роки в освітній програмі підготовки здобувачів вищої освіти (поліцейських) за спеціальністю 081 «Право» Одеського державного університету внутрішніх справ, які стосуються набуття здобувачами вищої освіти навичок викори- стання інформаційних і комунікаційних технологій, що є складником загальної компетентності. Заува- жено, що компетентність здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел у сис- темі навчання здобувачів вищої освіти (поліцейських) постійно змінюється, тому потребує від викладача і здобувача освіти постійного саморозвитку. Прове- дено порівняльний аналіз найбільш поширених чат-бо- тів у месенджері Telegram як джерел оперативно значущої інформації для правоохоронців із метою виявлення потенціалу їх використання в навчальному процесі. Рекомендовано всім закладам вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, ввести в робочу навчальну програму дисципліни «Інформаційні технології» тему «Застосування поліцейськими чат-ботів у месенджері Telegram», під час викладання якої використовувати такі чат-боти, як @OpenDataUABot, @info_baza_bot, @ temp_mail_bot, @tavk_bot, @HowToFind_bot, @storebot; @get_kontakt_bot, @mailsearchbot; @whoisdombot, @ smart_searchbot, що дасть змогу створити умови для більш якісного та продуктивного розуміння здо- бувачами вищої освіти процесів створення, функціо- нування та використання чат-ботів для вирішення прикладних задач, а вибір чат-ботів для останніх обмежити виключно метою та завданнями, які ста- вить керівництво правоохоронних органів перед май- бутніми фахівцями. The article is devoted to the use of open sources of information in the training of higher education in the fields of knowledge 08 “Law” and 26 “Civil Security”, in particular during the teaching of disciplines: “Information Technology”, “Information Support of Professional Activities”, “Analysis of Information from Open Sources”, “Modern Information Technology”, “Information and Analytical Support of Law Enforcement”. We analyzed changes over the last 4 years in the educational program of higher education (police) in the specialty 081 “Law” of Odesa State University of Internal Affairs, which relate to the acquisition of higher education skills in the use of information and communication technologies, which is part of general competence. It is noted that the ability to search, process and analyze information from various sources in the system of education of higher education (police) is constantly changing, so it requires from the teacher and the student of constant self-development. A comparative analysis of the most common chatbots in the Telegram messenger as a source of operationally relevant information for law enforcement officers in order to identify the potential of their use in the educational process. It is recommended that all higher education institutions with specific training conditions that train police officers introduce the topic “Use of police chatbots in Telegram messenger” in the work curriculum of the discipline “Information Technology”, during the teaching of which to use chatbots such as @OpenDataUABot, @info_baza_bot, @temp_mail_bot, tavk_bot, @HowToFind_bot, @storebot; @get_contact_bot, @mailsearchbot; @whoisdombot, @smart_searchbot, which will create conditions for better and more productive understanding of higher education students of the creation, operation and use of chatbots to solve applications, and the choice of chatbots for the latter to limit only the purpose and objectives set by management law enforcement agencies to future professionals.
Опис
Ключові слова
електронна інформація, інформаційні технології, чат-бот, підготовка поліцей- ських, відкриті джерела інформації, компетентність., electronic information, information technologies, chatbot, police training, open sources of information, competence.
Бібліографічний опис
Білоконь Д.С., Пишна А.Г. Підвищення компетенцій поліцейських у сфері електронної інформації // Південноукраїнський правничий часопис. 2020. № 4. С. 295 - 301.