ЗАХИСТ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ВІД ПЕРЕОХОЛОДЖЕННЯ ТА ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПОТЕРПІЛИМ З ГІПОТЕРМІЄЮ В УМОВАХ БОМБОСХОВИЩА: ЗАХОДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОСІБ ПРИ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
У роботі розглянуто актуальну проблему – надання рятувальниками (поліцей- ськими, фахівцями підрозділів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Державної служби з надзвичайних ситуацій тощо) домедичної допомоги потерпілим особам в разі гіпотермії в умовах ведення бойових дій внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ. На основі аналізу досліджень і публікацій, в яких започатко- вано розв’язання даної проблеми, конкретизовано предмет дослідження, визначено його мету та завдання. Розкрито медичний аспект поняття гіпотермії, охарактеризовано її види (перео- холодження, замерзання), наведено ознаки холодової травми: 1) сонливість; 2) озноб; 3) зниження фізичної активності; 4) втрата свідомості/раптове знепритомнення; 5) сплутаність свідомості або втрата пам’яті; 6) нечітка мова або бурмотіння; 7) повільне, поверхневе дихання; 8) слабке наповнення пульсу; 9) незграбність або відсутність коор- динації; 10) холодна шкіра яскраво-червоного/синього кольору. Проведена характе- ристика існуючих ступенів тяжкості ураження в залежності від глибини ушкодження тканин організму людини (легкий, середній, важкий та глибокий рівні гіпотермії), кожен з котрих має свої симптоми: для потерпілих з легкою гіпотермією – нормальний рівень свідомості, тремтіння, нормальні життєві показники організму; для потерпілих осіб з середньою та сильною гіпотермією – змінений стан свідомості, поступове зникнення тремтіння та прогресуюча брадикардія, гіпотензія та погіршення респіраторного ста- тусу. У потерпілих осіб з обмороженням характерними є оніміння ураженої ділянки тіла, відчуття «ущільнення» побілівшої шкіри, зниження або втрата чутливості, форму- вання пухирів, білий та воскоподібний колір шкіри на ураженій ділянці З врахуванням ведення на значній території України повномасштабної війни як країною-агресором розглянуто ймовірність збільшення кількості потерпілих з пере- охолодженням/замерзанням внаслідок тривалої дії холоду на організм людини в умовах перебування осіб у бомбосховищі, а також розкрито алгоритм надання домедичної допомоги потерпілим при цих термічних ураженнях. Описано порядок надання рятувальниками домедичної допомоги потерпілим при переохолодженні в залежності від ступенів холодової травми, а також розглянуто аналогічні дії при обмороженні. Звернуто увагу на необхідності врахування застережень для уникнення можливої зупинки серця під час надання домедичної допомоги. Надано рекомендації громадянам щодо облаштування безпечного місця в бомбосховищі для уникнення переохолодження/застуди. Акцентовано увагу на необхідності дотримання проти- показань при наданні домедичної допомоги потерпілим внаслідок отримання ними холодової травми. The paper considers an urgent problem – the provision of rescuers (police, specialists of emergency medical care and disaster medicine, the State Emergency Service, etc.) premedical care for victims of hypothermia in hostilities as a result of a full-scale invasion of Russian troops. Based on the analysis of research and publications in which the solution to this problem is initiated, the subject of research is specified, its purpose and objectives are determined. The medical aspect of the concept of hypothermia is revealed, its types (supercooling, freezing) are characterized, the signs of cold trauma are given: 1) drowsiness; 2) chills; 3) reduction of physical activity; 4) loss of consciousness / sudden fainting; 5) confusion or memory loss; 6) slurred speech or muttering; 7) slow, shallow breathing; 8) weak filling of the pulse; 9) awkwardness or lack of coordination; 10) cold skin of bright red / blue colour. The characteristic of the existing degrees of severity of defeat depending on the depth of damage to human tissues (mild, moderate, severe and deep levels of hypothermia) is carried out, each of which has its own symptoms: for victims with mild hypothermia – normal consciousness, tremors, normal vital signs; for victims with moderate and severe hypothermia – altered state of consciousness, gradual disappearance of tremor and progressive bradycardia, hypotension and deterioration of respiratory status. Victims with frostbite are characterized by numbness of the affected area of the body, a feeling of «compaction» of white skin, decreased or lost sensitivity, blistering, white and waxy skin colour on the affected area. Taking into account a full-scale war in a large territory of Ukraine as an aggressor country, the possibility of increasing the number of victims of hypothermia/freezing due to prolonged exposure to cold in the bomb shelter was considered and also revealed the algorithm of providing premedical care to victims of these thermal injuries. The procedure for rescuers providing premedical care to victims of hypothermia depending on the degree of cold injury is described and similar actions for frostbite are considered. Attention is drawn to the need to take precautions to avoid possible cardiac arrest during premedical care. Recommendations to citizens on arranging a safe place in the bomb shelter to avoid hypothermia/cold are given. Emphasis is placed on the need to comply with contraindications in providing premedical care to victims of cold injuries.
Опис
Ключові слова
гіпортермія та її види, ступені тяжкості ураження, рятувальники, поліцейські, домедична допомога, потерпілі, оцінювання стану потерпілого, пра- вовий режим воєнного стану, бомбосховища, алгоритм рятувальних дій, захист від переохолодження та замерзання., hypothermia and its types, the severity of the lesion, rescuers, policemen, premedical care, victims, assessment of the victim, legal status of martial law, bomb shelters, rescue algorithm, protection against hypothermia and freezing.
Бібліографічний опис
Вайда Т.С. ЗАХИСТ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ВІД ПЕРЕОХОЛОДЖЕННЯ ТА ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПОТЕРПІЛИМ З ГІПОТЕРМІЄЮ В УМОВАХ БОМБОСХОВИЩА: ЗАХОДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОСІБ ПРИ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ ПІД ЧАС ВІЙНИ. Юридичний бюлетень. 2022. Вип. 26. С. 248-259.