Основні засади діяльності кримінальної поліції в Україні : зарубіжний досвід

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Важливим складником державного механізму будь-якої держави є органи державної влади, що реа- лізують державну політику у правоохоронній сфері. У цій статті досліджено досвід поліції зарубіжних країн та визначено можливості його використання в Україні. Наголошено на потребі дослідження успіш- ного зарубіжного досвіду в діяльності поліції з метою визначення можливості його використання в країні та вироблення шляхів якісного вдосконалення полі- ції в Україні. Зазначається, що натепер основними цілями програм, за якими українські правоохоронні органи співпрацюють з європейськими структурами, є посилення спроможності України забезпечувати імплементацію європейських міжнародних договорів у галузі запобігання злочинності та міжнародної без- пеки. Відповідно, правоохоронні органи уповноважені державою на виконання основних завдань, серед яких: охорона та захист конституційного ладу, забезпе- чення реалізації прав, свобод і законних інтересів гро- мадян, протидія правопорушенням, а також забезпе- чення законності та правопорядку. Від ефективної реалізації окреслених вище завдань залежать рівень безпеки суспільства та показник дотримання таких основоположних принципів, як: верховенство права та дотримання прав і свобод громадян. Забезпечення реалізації останніх є одним із чинників формування України як демократичної, правової та соціальної дер- жави, а також ефективного функціонування інсти- туцій громадянського суспільства. Встановлено, що нині в демократичних державах поліція констату- ється як одна з ланок виконавчої влади, яка покли- кана забезпечити реалізацію законів, що належать до сфери її діяльності, і рішення завдань правосуддя. Що стосується іноземного досвіду організації, управління і функціонування підрозділів кримінальної поліції, то необхідно підкреслити: цей досвід має для нас велике значення, бо аналіз його дозволяє побічно підтвер- дити (або спростувати) правильність вибраних нами форм і методів організації і управління діяльністю оперативних апаратів правоохоронних органів, їх стратегії і тактики у реалізації завдань із забезпе- чення правопорядку. Не можна разом з тим забувати: натепер є істотні відмінності в матеріально-техніч- ному забезпеченні поліції України і зарубіжних поліцій. An important component of the state mechanism of any state are state authorities that implement state policy in the law enforcement sphere. This article examines the experience of the police of foreign countries and determines the possibilities of its use in Ukraine. Emphasis is placed on the need to study successful foreign experience in police activities in order to determine the possibility of its use in Ukraine and to develop ways to improve the quality of the police in Ukraine. It is noted that currently the main goals of the programs under which Ukrainian law enforcement agencies cooperate with European structures are to strengthen Ukraine’s ability to ensure the implementation of European international treaties in the field of crime prevention and international security. Accordingly, law enforcement agencies are authorized by the state to perform the main tasks, including: safeguarding and protecting the constitutional system, ensuring the realization of the rights, freedoms and legitimate interests of citizens, combating crimes, as well as ensuring legality and law and order. The level of society’s security and the indicator of compliance with such fundamental principles as: the rule of law and the observance of the rights and freedoms of citizens depend on the effective implementation of the tasks outlined above. Ensuring the implementation of the latter is one of the factors in the formation of Ukraine as a democratic, legal and social state, as well as the effective functioning of civil society institutions. It has been established that today in democratic states, the police is recognized as one of the branches of the executive power, which is called to ensure the implementation of laws related to the sphere of its activity, and the solution of the problems of justice. With regard to foreign experience in the organization, management and functioning of criminal police units, it is necessary to emphasize that this experience is important for us, because its analysis allows us to indirectly confirm (or refute) the correctness of the forms and methods of organization and management of the operational apparatuses of law enforcement agencies chosen by us, their strategies and tactics in the implementation of law enforcement tasks. At the same time, we must not forget: currently there are significant differences in the material and technical support of the police of Ukraine and foreign police.
Опис
Ключові слова
поліція, кримінальна поліція, закон, держава, влада, законодавство., police, criminal police, law, state, power, legislation.
Бібліографічний опис
Яцковина В.В. Основні засади діяльності кримінальної поліції в Україні : зарубіжний досвід. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 4. Ч. 3. С. 76-80.