ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СПІВВІДНОШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ТА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Стаття присвячена порівняльно-правовому аналізу змісту статей Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України. Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України продовжують уносити корек- тиви до правового механізму в державі. Так, зокрема, набули чинності й діють із 07.01.2018 Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», з 11.09.2018 Наказ МВС України «Про затвердження Порядку винесення уповноваже- ними підрозділами органів Національної поліції України термінового заборонного припису стосовно кривдника», а з 01.01.2020 набирає чинності новий Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудо- вого розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» тощо. Законодавець пропонує нам певні зміни щодо таких законів: Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України. Представлено низку нових термінів і зміни в класифікації кримінального правопорушення, що включає в себе злочин і кримінальний проступок. Зокрема, що стосується Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кри- мінального кодексу України, законотворці криміналізували певні статті, подаючи їх у вигляді кримінальних проступків, а також унесли правки до вже чинних норм права. Розглядаючи адміністративну та кримінальну відповідальність, варто зазначити, що вони певною мірою схожі між собою, адже кожна з них – це відповідальність перед державою. Крім того, для адміністративних правопорушень і злочинів як підстав адміністративної та кримінальної відповідальності характерні такі спільні ознаки, як суспільна небезпека, протиправність, караність і винність. Водночас адміністративна відповідальність відрізняється від кримінальної за своїми нормативними й фактич- ними підставами. Нормативні підстави адміністративної відповідальності закріплені в нормах Кодексу України про адміністративні правопорушення, а кримінальна від- повідальність – у статтях Кримінального кодексу України. The article is devoted to comparative legal analysis of the content of the articles of the Code of Administrative Offenses and the Criminal Code of Ukraine. The Verkhovna Rada and the Cabinet of Ministers of Ukraine continue to make adjustments to the legal mechanism in the country. Thus, in particular, the Law of Ukraine “On Prevention and Countering Domestic Violence” came into force and effective from 07.01.2018, from 11.09.2018 the Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine “On approval of the order of the authorized units of the National Police of Ukraine to issue an urgent restraining order against the offender”, and starting from January 1, 2020, a new bill “On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Simplifying Pre-trial Investigation of Certain Categories of Criminal Offenses” comes into force. The legislator proposes to us certain changes regarding such laws as: the Code of Ukraine on Administrative Offenses and the Criminal Code of Ukraine. A number of new terms and changes in the classification of criminal offenses were introduced, including crime and criminal misconduct. In particular, with regard to the Code of Administrative Offenses and the Criminal Code of Ukraine, lawmakers have criminalized certain articles, presenting them in the form of criminal misconduct, as well as amended the existing rules of law. When considering administrative and criminal responsibility, it should be noted that they are to some extent similar, since each of them is a responsibility to the state. In addition, administrative offenses and crimes, as grounds of administrative and criminal responsibility, are characterized by such common features as social danger, wrongfulness, punishment and guilt. At the same time, administrative liability differs from criminal liability in its normative and factual grounds. Normative grounds of administrative responsibility are enshrined in the rules of the Code of Administrative Offenses, and criminal liability – in the articles of the Criminal Code of Ukraine.
Опис
Ключові слова
правовий аналіз, порівняльно-правовий аналіз, нормативний акт, кримінальний проступок., legal analysis, comparative legal analysis, normative act, criminal offense.
Бібліографічний опис
Бездольний М.Ю. ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СПІВВІДНОШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ТА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Юридичний бюлетень: наук. журн. / редкол.: О.Г. Предместніков та ін. – Одеса: ОДУВС, 2019. Вип. 10. С. 87 - 93.