ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНОГО КОНФЛІКТУ В ЕМОЦІЙНІЙ СФЕРІ ПОЛИЦЕЙСКОГО

dc.contributor.authorМатієнко, Тетяна Василівна
dc.contributor.authorMatiienko, Tetiana
dc.date.accessioned2023-06-05T10:16:03Z
dc.date.available2023-06-05T10:16:03Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractМетою статті є дослідження стану внутрішньо-особистісного конфлікту в емоційній сфері полицейского. Відомо, що успіх будь – якої діяльності залежить від таких факторів: якості спеціальних знань і вмінь; сили і стійкості професійної мотивації; організації психофізіологічної структури діяльності. Тому ефективність професійної діяльності поліцейського, залежить від вміння безпосереднього включення його в процес взаємодії з іншими людьми, де особистість стає і суб’єктом і засобом, що конструює, реконструює, перетворює, професійну діяльність, в наслідок чого, виникає протиріччя між вимогами професійної діяльності та індивідуально – психологічними особливостями особистості. Що приводить к виникненню внутрішньоособистісного конфлікту. Внутрішньоособистісний конфлікт за своїминаслідками може бути як конструктивним (продуктивним), так і деструктивним (непродуктивним). Внутрішньоособистісний конфлікт особистості носить деструктивний характер, коли особистість не може знайти вихід з конфліктної ситуації, не в змозі вчасно і позитивно вирішити протиріччя внутрішньої структури. Виділяють такі негативні наслідки внутрішньоособистісного конфлікту, який стосується стану самої особистості: припинення розвитку особистості, початок деградації; психічна і фізіологічна дезорієнтація особистості; зниження активності та ефективності діяльності; стан сумніву, психічної пригніченості, тривожності і залежності людини від інших людей і обставин, загальна депресія; поява агресії або, навпаки, покірності в поведінці людини в якості захисних реакцій на внутрішньоособистісний конфлікт; поява невпевненості в своїх силах, почуття неповноцінності та нікчемності; руйнування сенсотворних життєвих цінностей і втрата самого сенсу життя. Негативні наслідки внутрішньоособистісного конфлікту стосуються не тільки стану самої особистості, а й її взаємодії з іншими людьми в групі, в сім'ї, в організації і т. д.: деструкція існуючих міжособистісних стосунків; несподіване відокремлення особистості в групі, відсутність захопленості, девіантна поведінка (відхилення в поведінці) і неадекватна реакція на поведінку інших; жорсткий формалізм – формальна ввічливість, слідкування за іншими; пошук винних – звинувачення інших у всіх гріхах або, навпаки, самозвинувачення. Як було зазначено, внутрішньоособистісний конфлікт може бути не тільки деструктивним, але і конструктивним, тобто позитивно впливати на структуру, динаміку і результативність внутрішньоособистісних процесів і слугувати джерелом самовдосконалення і самоутвердження особистості. Дійсно, саме через конфлікт, вирішення і подолання внутрішньоособистісних протиріч відбувається становлення характеру, волі і всього психічного життя особистості. Тому при характеристицівнутрішньоособистісних конфліктів особливої уваги ми надавали емоційній сфері поліцейських, оскільки емоційні стани не тільки складають самостійний психічний феномен, але й виступають діагностично значущими показниками внутрішньоособистісних конфліктів людини. The purpose of the article is to study the state of intrapersonal conflict in the emotional sphere of a policeman. It is known that the success of any activity depends on the following factors: the quality of special knowledge and skills; strength and stability of professional motivation; organization of the psychophysiological structure of activity. Therefore, the effectiveness of the policeman's professional activity depends on the ability to directly include him in the process of interaction with other people, where the individual becomes both a subject and a means that constructs, reconstructs, transforms professional activity, as a result of which a contradiction arises between the requirements of professional activity and individually - psychological characteristics of the individual. Which leads to the emergence of an intrapersonal conflict. Intrapersonal conflict in its consequences can be both constructive (productive) and destructive (unproductive). An individual's intrapersonal conflict is destructive when the individual cannot find a way out of the conflict situation, is unable to resolve the contradictions of the internal structure in a timely and positive manner.The following negative consequences of intrapersonal conflict, which concern the state of the individual, are distinguished: the cessation of personality development, the beginning of degradation; mental and physiological disorientation of the individual; decrease in activity and efficiency; a state of doubt, mental depression, anxiety and dependence of a person on other people and circumstances, general depression; the appearance of aggression or, conversely, submissiveness in human behavior as a defensive reaction to an intrapersonal conflict; appearance of self-doubt, feelings of inferiority and worthlessness; the destruction of meaningful life values and the loss of the very meaning of life. The negative consequences of intrapersonal conflict relate not only to the state of the individual himself, but also to his interaction with other people in the group, in the family, in the organization, etc.: destruction of existing interpersonal relationships; unexpected separation of the individual in the group, lack of enthusiasm, deviant behavior (deviation in behavior) and inadequate reaction to the behavior of others; strict formalism – formal politeness, following others; looking for the guilty – blaming others for all sins or, on the contrary, self-blaming. As mentioned, intrapersonal conflict can be not only destructive, but also constructive, i.e. positively influence the structure, dynamics and effectiveness of intrapersonal processes and serve as a source of self-improvement and self-affirmation of the individual. Indeed, it is through the conflict, resolution and overcoming of intrapersonal contradictions that the formation of character, will and the entire mental life of an individual takes place. Therefore, when characterizing intrapersonal conflicts, we paid special attention to the emotional sphere of police officers, since emotional states not only constitute an independent mental phenomenon, but also act as diagnostically significant indicators of a person's intrapersonal conflicts.
dc.identifier.citationМатієнко, Т. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНОГО КОНФЛІКТУ В ЕМОЦІЙНІЙ СФЕРІ ПОЛИЦЕЙСКОГО. Південноукраїнський правничий часопис. 2023. № 1. С.143-147.
dc.identifier.urihttps://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/5301
dc.publisherОдеса: ОДУВС
dc.titleДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНОГО КОНФЛІКТУ В ЕМОЦІЙНІЙ СФЕРІ ПОЛИЦЕЙСКОГО
dc.title.alternativeStudy of the state of intrapersonal conflict in the emotional sphere of the policeman
dc.typeArticle
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Матієнко.pdf
Розмір:
195.42 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: