ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ВЕЛОСИПЕДИСТІВ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ЗМІН У ВІТЧИЗНЯНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ПРО ДОРОЖНІЙ РУХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
У роботі розглядається актуальна проблема в галузі безпеки дорожнього руху – удосконалення регулювання руху велосипедистів та забезпечення їх безпеки як скла- дового громадського порядку в суспільстві. На основі критичного аналізу статистичних даних щодо аварійності на дорогах за участі велосипедистів, узагальнення вимог чинного законодавства з предмету дослі- дження, а також порівняння різних підходів щодо вирішення піднятої проблеми у спеціальній літературі зроблено висновок про її соціальну значимість та необхід- ність подальшого створення сприятливих умов для безпечного руху вулично-дорож- ньою мережею вищезазначених учасників. Розглянуто правовий статус велосипедиста, його права та обов’язки. Уточнено зміст нововведених категорій – велосипедна доріжка, велосипедна смуга та велоси- педний переїзд. Проаналізовано зміни чинного законодавства щодо запровадження для регу- лювання руху велосипедистів нових дорожніх знаків: 1) 4.14 «Рух на велосипедах»; 2) 4.17 «Доріжка для пішоходів і велосипедистів»; 3) 4.18 «Суміжні пішохідна та велоси- педна доріжки»; 4) 4.23 «Дорога для суміщеного руху легкових автомобілів та велоси- педистів»; 5) 5.88 «Велосипедна смуга»; 6) 5.90 «Зона для пішоходів і велосипедистів»; 7) 5.92.1 і 5.92.2 «Велосипедний переїзд»; 8) 5.93.1 і 5.93.2 «Суміжні пішохідний пере- хід та велосипедний переїзд»; 9) 5.94.1 «Дорога із зустрічною велосипедною смугою»; 10) 5.95.1 і 5.95.2 «Виїзд на дорогу з одностороннім рухом і зустрічною велосипед- ною смугою»; 11) таблички 7.29.1-7.29.6 «Напрямок руху велосипедистів», які засто- совуються із знаками 4.14, 4.17 і 4.18 для інформування велосипедистів про напрямок руху, одно- чи двосторонній рух велосипедною доріжкою. Нововведені дорожні знаки та таблички сприяють зменшенню кількості конфліктних ситуацій між велосипеди- стами та у відносинах з іншими учасниками дорожнього руху (пішоходами, водіями механічних транспортних засобів, особами з інвалідністю, які рухаються в кріслах колісних, тощо). Уточнено можливості окремих елементів горизонтальної дорожньої роз- мітки, котрі використовуються для регулювання руху велосипедистів: 1) 1.13 (дати дорогу); 2) 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3 (пішохідний перехід); 3) 1.15 (велосипедний переїзд); 4) 1.28.1 (виділена смуга для суміщеного руху маршрутних транспортних засобів та велосипедистів); 5) 1.28.2 (доріжка для суміщеного руху пішоходів та велосипеди- стів); 6) 1.28.3 (дозволено змішаний рух велосипедистів і транспортних засобів у попут- ному напрямку проїзною частиною вулиць і доріг населених пунктів місцевого значення); 7) 1.36 (доріжка для велосипедистів за межами проїзної частини та виді- лена на проїзній частині велосипедна смуга, яка відокремлена від проїзної частини широкою суцільною розміткою ; 8) 1.37 (дозволені напрямки руху на велосипедній доріжці, велосипедній смузі). Наголошено на важливості здійснення велосипедистами контролю за належним технічним станом велосипеда для забезпечення їх безпеки руху та уникнення дорож- ньо-транспортних пригод (справність гальм та ланцюгової передачі, наявність пра- цездатного звукового сигналу та дзеркал заднього виду, належного тиску повітря в камерах коліс, відрегульованого сидіння, закріпленого керма тощо). Звернута увага на необхідність використання цими учасниками дорожнього руху засобів індивідуального захисту (велошолома, окулярів, одягу, який добре видно водіям в темний час і в умовах недостатньої видимості, є комфортним для їзди) з метою мінімізації травмувань осіб, які керують вищезазначеним немеханічним транспорт- ним засобом. Уточнено вимоги щодо обов’язкового оснащення велосипеда засобами освітлення (ліхтарем чи фарою), заднім ліхтарем-маячком (світлоповертачем червоного кольору), білим – спереду, жовтими – по бокам (на педалях, спицях коліс тощо) для безпечної їзди як в темний час доби, так і в умовах недостатньої видимості. Для уникнення створення велосипедистами аварійних ситуацій рекомендовано дотримання таких умов, як: 1) необхідність правильно використовувати попереджу- вальні сигналами, в тому числі й котрі подаються руками; 2) виконувати правила щодо їзди групами; 3) дотримуватись вимог Правил дорожнього руху щодо переве- зення на велосипеді пасажирів та/або вантажів, порядку буксирування тощо. Особливу увагу приділено питанням щодо заборони їзди проїзною частиною дороги на велосипедах дітьми, які не досягли 14-річного віку, необхідності нагляду дорослими за малолітніми особами, а також дотримання існуючих обмежень щодо порядку розміщення велосипедистів на проїзній частині взагалі. The paper considers a topical issue in the field of road safety – improving the regulation of cyclists and ensuring their safety as part of public order in society. Based on a critical analysis of statistics on road accidents involving cyclists, summarizing the requirements of current legislation on the subject, as well as comparing different approaches in the literature on solving the problem, it was concluded about its social significance and the necessity to further creation of favourable conditions for safe traffic on the road network of the above mentioned participants. The legal status of the cyclist, his rights and responsibilities are considered. The content of the newly introduced categories has been clarified - bicycle path, bicycle lane and bicycle crossing. Changes in the current legislation on the introduction of new road signs to regulate the movement of cyclists are analysed: 1) 4.14 «Traffic on bicycles»; 2) 4.17 «Walkway for pedestrians and cyclists»; 3) 4.18 «Adjacent pedestrian and bicycle paths»; 4) 4.23 «Road for combined traffic of cars and cyclists»; 5) 5.88 «Bicycle lane»; 6) 5.90 «Area for pedestrians and cyclists»; 7) 5.92.1 and 5.92.2 «Bicycle crossing»; 8) 5.93.1 and 5.93.2 «Adjacent pedestrian crossing and bicycle crossing»; 9) 5.94.1 «Road with an oncoming bicycle lane»; 10) 5.95.1 and 5.95.2 «Departure for the road with one-way traffic and the oncoming bicycle lane»; 11) plates 7.29.1-7.29.6 «Direction of cyclists», which are used with signs 4.14, 4.17 and 4.18 to inform cyclists about the direction of movement, one- or two-way bicycle path. Newly introduced road signs and plates help to reduce the number of conflicts between cyclists and in relations with other road users (pedestrians, drivers of motor vehicles, people with disabilities who move in wheelchairs, etc.). Possibilities of separate elements of a horizontal road marking which are used for regulation of movement of cyclists are specified: 1) 1.13 (to give way); 2) 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3 (pedestrian crossing); 3) 1.15 (bicycle crossing); 4) 1.28.1 (allocated lane for combined traffic of route vehicles and cyclists); 5) 1.28.2 (track for combined movement of pedestrians and cyclists); 6) 1.28.3 (mixed movement of cyclists and vehicles in the accompanying direction by the carriageway of streets and roads of settlements of local significance is allowed); 7) 1.36 (a path for cyclists outside the carriageway, allocated on the carriageway separated from the carriageway by a wide continuous marking of a bicycle lane; 8) 1.37 (permitted directions of movement on a bicycle path, bicycle lane). The importance of cyclists monitoring the proper technical condition of the bike to ensure their safety and avoid traffic accidents (serviceability of brakes and chain drive, the presence of working sound signal and rear-view mirrors, proper air pressure in the wheel chambers, adjustable seat, fixed handlebars etc.) emphasized. Attention is drawn to the need for these road users to use personal protective equipment (cycling helmets, glasses, clothing that is clearly visible to drivers in the dark and in poor visibility, and is comfortable to drive in) to minimize injuries to persons driving the above mentioned non-mechanical vehicle. Requirements for mandatory bicycle lighting (lantern or headlight), red tail light or red retro-reflector, white – in front, yellow – on the sides (on pedals, spokes, etc.) for safe riding as in the dark, so in conditions of poor visibility. In order to avoid cyclists creating accidents, it is recommended to observe such conditions as: 1) the need to properly use of warning signals, including those given by hands; 2) to follow the rules for riding in groups; 3) comply with the requirements of the Traffic Rules for the carriage of passengers and/or cargo by bicycle, towing, etc. Particular attention is paid to the ban on cycling by children under 14 years of age, on the carriageway, the need for adults to supervise minors, as well as compliance with existing restrictions on the placement of cyclists on the roadway in general.
Опис
Ключові слова
безпека дорожнього руху, учасники дорожнього руху, дорожня розмітка, дорожні знаки, Правила дорожнього руху, велосипед, велосипедисти, вело- сипедні доріжки та переїзди, аварійність., road safety, road users, road markings, road signs, Traffic rules, bicycle, cyclists, bicycle paths and crossings, accident rate.
Бібліографічний опис
Вайда Т.С. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ВЕЛОСИПЕДИСТІВ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ЗМІН У ВІТЧИЗНЯНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ПРО ДОРОЖНІЙ РУХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Юридичний бюлетень. 2022. Випуск 25. С. 64-74.