Щодо необхідності міжнародного співробітництва у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024-03-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Тези доповіді присвячені розгляду міжнародного співробітництва держав у сфері протидії незаконному обiгу наркотичних засобів, психотропних речовин. Розглядаються обсяг, основнi напрями та форми зазначеного спiвробiтництва. Зазначено, що мiжнародне спiвробiтництво в протидії незаконному обiгу наркотичних засобiв здiйснюється на унiверсальному, регiональному та двосторонньому рiвнях. Вказано, що кожна держава обирає власний шлях протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин з урахуванням історичних, соціально-культурних, економічних факторів, а також вимог ратифікованих міжнародних нормативно-правових актів. The abstracts of the report are devoted to the consideration of international cooperation of states in the field of combating the illegal circulation of narcotic drugs and psychotropic substances. The scope, main directions and forms of the specified cooperation are considered. It is noted that international cooperation in combating the illegal trafficking of narcotic drugs is carried out at the universal, regional and bilateral levels It is indicated that each state chooses its own way of combating the illegal circulation of narcotic drugs, psychotropic substances, taking into account historical, socio-cultural, economic factors, as well as the requirements of ratified international legal acts.
Опис
Ключові слова
Міжнародне спіробітництво, протидія незаконному обiгу наркотичних засобiв, злочин міжнародного характеру. International cooperation, combating illegal drug trafficking, crime of an international nature.
Бібліографічний опис
Ярмакі, В. Щодо необхідності міжнародного співробітництва у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XVI міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Одеса, 29 березня 2024 р. Одеса: ОДУВС, 2024. С.156-158.