СФЕРА СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИННИХ ПОСЯГАНЬ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-03-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автор пропонує розуміти під сферою службової діяльності, як об’єкта злочинних посягань, суспільні відносини, які виникають, існують та припиняються у зв’язку з регламентованою нормативно- правовими актами діяльністю щодо реалізації службовими особами наданих їм функцій і повноважень, а також автор вважає,що надане визначення найбільш загально, охоплює поняття сфери службової діяльності, при цьому вбирає ознаки управління, регламентованої діяльності, роботи та функціонування, реалізації владних повноважень та інші ознаки, які були зазначені у приведених вище визначеннях. The author proposes to understand under the sphere of official activity, as the object of criminal offenses, social relations that arise, exist and are terminated in connection with the activities regulated by normative and legal acts regarding the implementation of the functions and powers given to officials by officials, and the author also believes that that the given definition is the most general, covers the concept of the sphere of official activity, and at the same time includes features of management, regulated activity, work and functioning, exercise of authority and other features that were indicated in the above definitions.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Андрієшин В.В. СФЕРА СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИННИХ ПОСЯГАНЬ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали Х міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 30 березня 2018 р. — Одесса: ОДУВС, 2018. — 282 с. С. 215-217.