Окремі аспекти щодо професійної підготовки перемовників та їхньої ролі у проведенні спеціальних операцій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Морська безпека та оборона
Анотація
Під час здійснення своєї професійної діяльності поліцейським часто доводиться вести перемовини з право порушниками, окремими злочинцями та злочинними угрупованнями. Відомо, що перемовини – це один із ненасильницьких способів боротьби зі злочинністю, заснований на законі, моральності, психології, що являє собою діалог у низці кримінальних ситуацій зі злочинцями (злочинними орга нізаціями, суспільствами, групами) із метою їх відмови від подальшої злочинної діяльності, а також активного сприяння розкриттю і розслідуванню злочинів, розшуку та затриманню осіб, що скоїли їх, усуненню заподіяної шкоди, здобуття оперативної й криміналістично значимої інформації. Важливим складником перемовин під час проведення спеціальних операцій органами та підрозділами МВС України, зокрема під час затримання озброєних злочинців та звільнення заручників, є професійне ведення полі цейських перемовин парламентарями. Величезна відповідальність, що покладена на перемовника, передбачає його підготовку і цілий комплекс якос тей, необхідних під час проведення переговорів. Аналіз професійної підготовки перемовника обов’язково перед бачає те, що останній має бути ще й психологом. Він повинен уміти налагоджувати психологічний контакт, уміло використовувати відхилення від теми переговорів, не втрачати ініціативи і не відступати від доміную чого або паритетного свого положення та ін. Перемовини стали ключовим поняттям, завдяки якому можна не лише дійти консенсусу, а й у деяких випад ках уникнути кровопролиття, зокрема під час ведення перемовин зі злочинцями. Багато в чому успіх даної опе рації залежатиме від підготовки парламентарів-професіоналів. Саме про цей важливий момент під час про ведення спеціальних операцій із затримання озброєних злочинців та звільнення заручників ми хочемо висвітлити в контексті даної наукової статті. У статті досліджено питання професійної підготовки поліцейських до переговорів зі злочинцями під час проведення спеціальних операцій із затримання озброєних злочинців та звільнення заручників. Визначено та обґрунтовано умови ефективної підготовки перемовників. In the course of their professional activities, police officers often have to negotiate with offenders, individual criminals and criminal groups. It is known that negotiation is one of the non-violent ways of fighting crime, based on the law, morality, psychology, which defines a dialogue in a number of criminal situations with criminals (criminal organizations, societies, groups) with the aim of dissuading them from further criminal activity, and as well as active assistance in the detection and investigation of crimes, the search and arrest of the persons who committed them, the elimination of the damage caused, the acquisition of operational and forensically significant information. Professional conduct of police negotiations by parliamentarians is an important component of negotiations during special operations carried out by the bodies and units of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, in particular during the detention of armed criminals and the release of hostages. The huge responsibility placed on the negotiator requires his preparation and a whole set of qualities necessary for conducting negotiations. Analysis of professional training of a negotiator necessarily assumes that the latter must also be a psychologist. He must be able to establish psychological contact, skillfully use deviations from the topic of negotiations, not lose the initiative and not deviate from his dominant or parity position, etc. Negotiation has become a key concept, thanks to which it is possible not only to reach a consensus, but also in some cases to avoid bloodshed, in particular, when negotiating with criminals. To a large extent, the success of this operation will depend on the training of professional parliamentarians. It is about this important moment during special operations for the detention of armed criminals and the release of hostages that we want to highlight in the context of this scientific article. This scientific article examines the issue of professional training of police officers for negotiations with criminals during special operations to detain armed criminals and release hostages. The conditions for effective training of negotiators have been defined and substantiated.
Опис
Ключові слова
парламентер, перемовини, спеціальні операції, професійна підготовка, звільнення заручни ків, перемовник. negotiator, negotiations, special operations, professional training, release of hostages, interlocutor.
Бібліографічний опис
Бурангулов, А., Домброван, Н. Окремі аспекти щодо професійної підготовки перемовників та їхньої ролі у проведенні спеціальних операцій. Морська безпека та оборона. 2024. № 1. С. 9-15.