ОСОБЛИВОСТІ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ НА СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Одним із показників рівня свободи особистості та розвитку демократії у суспільстві є забезпечення права на свободу пересування. У статті проана- лізовано проблемні питання, пов’язані з обмежен- ням права людини на свободу пересування в умовах правового режиму воєнного стану, зокрема правові підстави його застосування та обмеження. Обґрун- товано позицію, що право людини на свободу пересу- вання не є абсолютним та може бути обмежене лише у закріплених на законодавчому рівні випадках. Визна- чено перелік випадків можливого обмеження права людини на свободу пересування, об’єктів та тери- торії, де такі обмеження діють, правові підстави їх застосування, а також коло осіб, на яких поширю- ються дані обмеження, у тому числі під час упрова- дження правового режиму воєнного стану. Визначено території та об’єкти, де можуть бути застосовані обмеження прав людини на свободу пере- сування, зокрема: прикордонна смуга; території вій- ськових об’єктів; зони, які згідно із законом належать до зон з обмеженим доступом; приватні земельні ділянки; території, щодо яких уведено воєнний або надзвичайний стан; окремі території і населені пункти, де у разі небезпеки поширення інфекційних захворювань і отруєнь людей введені особливі умови і режим проживання населення та господарської діяльності; тимчасово окуповані території. Розглянуто виняткові підстави, за яких право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено, зокрема якщо така особа: обізнана з відомостями, які становлять державну таємницю; у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запо- біжний захід, за умовами якого заборонено виїжджати за кордон; засуджена за вчинення кримінального пра- вопорушення; ухиляється від виконання зобов’язань, покладених на неї судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусо- вому виконанню в порядку, встановленому законом; є керівником юридичної особи або постійного пред- ставництва нерезидента, що не виконує встанов- леного Податковим кодексом України податкового обов’язку щодо сплати грошових зобов’язань, що призвело до виникнення у такої юридичної особи або постійного представництва нерезидента податко- вого боргу. Звернено увагу, що встановлені законодавством обмеження у здійсненні свободи пересування зумов- лені необхідністю забезпечити безпеку України, охо- рону громад, порядку, охорону здоров'я, захист прав і законних інтересів її громадян та інших осіб, які про- живають в Україні. Проте, на жаль, в умовах право- вого режиму воєнного стану забезпечення цих прав не завжди є можливим. One of the indicators of the level of individual freedom and the development of democracy in society is ensuring the right to freedom of movement. The article analyzes the problematic issues related to the restriction of the human right to freedom of movement in the legal regime of martial law, in particular the legal grounds for its application and restrictions. can be applied. The position that the human right to freedom of movement is not absolute and can be limited only in cases enshrined in law is substantiated. The article identifies a list of cases of possible restrictions on the human right to freedom of movement, facilities and territories where such restrictions apply, the legal grounds for their application, as well as the range of persons subject to these restrictions, including during the implementation of martial law. The territories and objects where restrictions on human rights to freedom of movement can be applied have been identified, in particular: the border strip; territories of military facilities; zones that according to the law belong to the zones with limited access; private land plots; territories in respect of which martial law or state of emergency has been imposed; separate territories and in settlements where in case of danger of distribution of infectious diseases and poisonings of people special conditions and a mode of residence of the population and economic activity are entered; temporarily occupied territories. The exceptional grounds on which the right of a citizen of Ukraine to leave Ukraine may be temporarily restricted are considered, in particular if such a person: is aware of information that is a state secret; in the order provided by the criminal procedural legislation, the precautionary measure under the conditions of which it is forbidden to go abroad is applied; convicted of a criminal offense; evades fulfillment of obligations imposed on it by a court decision or a decision of other bodies (officials), which is subject to enforcement in the manner prescribed by law; is the head of a legal entity or permanent establishment of a non-resident that does not fulfill the tax obligation established by the Tax Code of Ukraine to pay monetary obligations, which led to the occurrence of such legal entity or permanent establishment of a non-resident tax debt. It is noted that the restrictions on the exercise of freedom of movement established by law are due to the need to ensure the security of Ukraine, community protection, order, health, protection of the rights and legitimate interests of its citizens and others living in Ukraine. However, unfortunately, in the conditions of the legal regime of martial law, the provision of these rights is not always possible.
Опис
Ключові слова
права людини, свобода пересування, воєнний стан, обмеження на свободу пересування, правомірне обмеження., human rights, freedom of movement, martial law, restrictions on freedom of movement, legitimate restriction.
Бібліографічний опис
Братель С.Г., Пишна А.Г. ОСОБЛИВОСТІ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ НА СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 1-2. С. 236 - 240.