МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ІНСТИТУТ «ПРОБАЦІЇ»: СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ ВІДПОВІДНИХ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Із набуттям чинності Закону «Про пробацію» проблеми понятійного апарату, мети та завдань інституту пробації, специфічних ознак її різновидів, подальших напрямків удосконалення як законодав- чої, так і правозастосовної практики у сфері реалі- зації пробації визначали предмет дослідження бага- тьох науковців. Зважаючи на спрямування нашого дослідження, особлива увага надавалася спеціальним дослідженням саме соціальної складової частини функціонування розглядуваного інституту. Теоре- тична складова частина запровадження будь-якого нового кримінально-правового (кримінально-виконав- чого, кримінально-процесуального) інституту, нових понять (термінів) є доволі важливою, оскільки саме в поняттях (ознаках) максимально повно має від- творюватися зміст та сутність нових інститутів та категорій, співвідношення різних ознак за важли- вістю та спрямуванням. Той спосіб, у який надається у Законі «Про пробацію» визначення поняття «про- баціі» як системи наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду та від- повідно до закону до засуджених, виконання певних видів покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого, – є недосконалим, зважаючи на той факт, що в цій дефініції відтворено переважно функ- ціональне спрямування інституту пробації. Тож для визначення соціальної природи та сутнісних соціаль- них ознак інституту «пробації» необхідно з’ясувати те головне та узагальнююче, що поєднує усі його види та специфічні прояви різних завдань та заходів, які виконуються під час реалізації різновидів пробації. До того ж, складність розглядуваного інституту зумовлюється тим, що пробація стосується різних стадій кримінального провадження та судового роз- гляду справи, а отже, уповноважені органи пробації мають співпрацювати та взаємодіяти з доволі бага- точисельним переліком правоохоронних органів, які задіяні у кримінальному правосудді, з одного боку. А з іншого, саме працівникам органів пробації доводиться доволі тісно співпрацювати з різними держав- ними органами, органами місцевого самоврядування, громадами, громадськими та релігійними організаці- ями, органами освіти, сім’єю обвинуваченого (підсуд- ного, засудженого) тощо. With the entry into force of the Law “On Probation”, the problems of the conceptual apparatus, the purpose and tasks of the institution of probation, specific features of its varieties, further directions of improvement of both legislative and law enforcement practice in the field of probation implementation determined the subject of research of many scientists. Considering the direction of our research, special attention was paid to special studies of the social component of the functioning of the institute under consideration. The theoretical component of the introduction of any new criminal-legal (criminal-executive, criminal-procedural) institution, new concepts (terms) is quite important, since it is in the concepts (signs) that the content and essence of new institutions and categories, the relationship different signs in terms of importance and direction. The way in which the Law “On Probation” provides a definition of the concept of “probation” as a system of supervisory and social-educational measures, which are applied by court decision and in accordance with the law to convicts, execution of certain types of punishments not related to deprivation of liberty, providing the court with information characterizing the accused – is imperfect, given the fact that this definition reproduces mainly the functional direction of the institution of probation. Therefore, in order to determine the social nature and essential social features of the institution of “probation”, it is necessary to find out the main and general thing that unites all its types and specific manifestations of various tasks and activities that are performed during the implementation of various types of probation. In addition, the complexity of the institution under consideration is due to the fact that probation relates to various stages of criminal proceedings and court proceedings, and therefore, authorized probation authorities must cooperate and interact with a rather large list of law enforcement agencies involved in criminal justice, on the one hand. On the other hand, it is the employees of the probation bodies who have to cooperate quite closely with various state bodies, local self-government bodies, communities, public and religious organizations, educational bodies, the family of the accused (defendant, convict), etc.
Опис
Ключові слова
кодекс, закон, пробація, законодавство, орган пробації, покарання, нагляд, контроль., code, law, probation, legislation, probation body, punishment, supervision, control.
Бібліографічний опис
Меркулова В.О. МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ІНСТИТУТ «ПРОБАЦІЇ»: СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ ВІДПОВІДНИХ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 1-2. С. 126 - 132.